นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
หน้าแรก  
เกี่ยวกับโรงเรียน
ผู้ริหารโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
ประวัติโรงเรียน
           ประวัติโรงเรียนระหานวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบึงสามัคคี ตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ที่ 6 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร มีเนื้อที่ 35 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา ได้รับอนุมัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2525 และเริ่มเปิดทำการสอน ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2526 โดยมี นายสังวรณ์ กรพิทักษ์ เป็นครูใหญ่ และได้รับการสนับสนุนร่วมมือช่วยเหลือจากฝ่ายต่างๆ โดยมีนายสุวิทย์ รัตนากร ซึ่งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดกำแพงเพชร (ในขณะนั้น) เป็นผู้นำให้ความอนุเคราะห์และเป็นผู้อุปการะคุณของโรงเรียนตลอดมา
 
ผู้บริหารโรงเรียน
 
 
     นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
 
     น.ส.สุภาพ พัฒนชัยวงศ์
       รองผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
 
     นางโสภิดา มั่งอะนะ
       รองผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
คติพจน์
           อตตาหิ อตตโน นาโถ
 
คำขวัญ
          เรียนเด่น วินัยดี สามัคคี มีคุณธรรม
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
         มารยาทดี มีจิตอาสา
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
       โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี
 
วิสัยทัศน์ ( Vision )
         มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นพลเมืองที่ดีของประชาคมอาเซียน
 

พันธกิจ(Mission)

         1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ที่จำเป็นตามมาตรฐานการศึกษา
         2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
         3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
กลยุทธ์ของโรงเรียน

        1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
        2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
        3. พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
        4. พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุข
 
สีประจำโรงเรียน
         ฟ้า-ชมพู