ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2018-12-13 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 7476 เด็กชายก้องเกียรติ สวามิชัย 1/1 รอการบันทึก
2 7477 เด็กชายญาณวัฒน์ ณะจันทร์ 1/1 รอการบันทึก
3 7478 เด็กชายทรงวุฒิ ช่างย้อม 1/1 รอการบันทึก
4 7481 เด็กชายเปรม จำปาศักดิ์ 1/1 รอการบันทึก
5 7482 เด็กชายยศพนธ์ ชมชิด 1/1 รอการบันทึก
6 7484 เด็กชายสรวิศ ขันสิงห์หา 1/1 รอการบันทึก
7 7592 เด็กชายสายชล คุณยา 1/1 รอการบันทึก
8 7487 เด็กหญิงกนกพร โพธิ์ศรี 1/1 รอการบันทึก
9 7488 เด็กหญิงจุฑามาศ ไทยโคกสี 1/1 รอการบันทึก
10 7489 เด็กหญิงจุฑารัตน์ กันทะน่วม 1/1 รอการบันทึก
11 7490 เด็กหญิงชลธิชา กำมา 1/1 รอการบันทึก
12 7491 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เกตุสุวรรณ์ 1/1 รอการบันทึก
13 7492 เด็กหญิงณัฏฐธิดา มาหม 1/1 รอการบันทึก
14 7493 เด็กหญิงณัฐธิสา อ้นภา 1/1 รอการบันทึก
15 7495 เด็กหญิงธนภรณ์ จันทร์ทุ่ง 1/1 รอการบันทึก
16 7496 เด็กหญิงธัญสินี อินทิม 1/1 รอการบันทึก
17 7497 เด็กหญิงนรภัทร พานชัย 1/1 รอการบันทึก
18 7498 เด็กหญิงเนตรนภา แก้วบัวดี 1/1 รอการบันทึก
19 7499 เด็กหญิงพัชริฏา ม่วงมี 1/1 รอการบันทึก
20 7500 เด็กหญิงมัฐสิกาญจน์ สุวรรณ 1/1 รอการบันทึก
21 7502 เด็กหญิงวรรณวิสา ประเสริฐ 1/1 รอการบันทึก
22 7503 เด็กหญิงวิชญาภา บุญประจักษ์ 1/1 รอการบันทึก
23 7504 เด็กหญิงสุพิชญา สุวรรณประเสริฐ 1/1 รอการบันทึก
24 7505 เด็กหญิงสุวนันท์ บุตตะเกิง 1/1 รอการบันทึก
25 7506 เด็กหญิงอรวีณ์ รักงาม 1/1 รอการบันทึก
26 7508 เด็กหญิงอาทิตยา ธนูศร 1/1 รอการบันทึก
27 7534 เด็กหญิงบงกช ฉ่ำชื่นวงค์ 1/1 รอการบันทึก
28 7538 เด็กหญิงรัชธานี คงนิสัย 1/1 รอการบันทึก
29 7569 เด็กหญิงพิมพ์นิภา รักดี 1/1 รอการบันทึก
30 7570 เด็กหญิงภิญญามาศ ศรีสมุทร 1/1 รอการบันทึก
31 7572 เด็กหญิงศศิวิมล สงกระสิน 1/1 รอการบันทึก
32 7575 เด็กหญิงสุพัตรา ดาวลอย 1/1 รอการบันทึก
33 7598 เด็กหญิงนันทวรรณ ป้องโสภา 1/1 รอการบันทึก
34 7603 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ศรีสมุทร 1/1 รอการบันทึก
35 7636 เด็กหญิงสุชาดา เมาเกตุ 1/1 รอการบันทึก
36 7705 เด็กหญิงพิมพ์ภูษา ดอนตุ้มไพร 1/1 รอการบันทึก