ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2018-12-13 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 7513 เด็กชายธณวรรธน์ อนันต์ภิรักษ์ 1/3 รอการบันทึก
2 7514 เด็กชายธนกร กุญแก้ว 1/3 รอการบันทึก
3 7518 เด็กชายพัชรพล นุชรอด 1/3 รอการบันทึก
4 7520 เด็กชายกรภพ อ้นพา 1/3 รอการบันทึก
5 7521 เด็กชายมงคล ขันแข็ง 1/3 รอการบันทึก
6 7525 เด็กชายศุภวิชญ์ กาละภักดี 1/3 รอการบันทึก
7 7527 เด็กชายอณุวัตร กิรัมย์ 1/3 รอการบันทึก
8 7543 เด็กชายกรวิชย์ แสนสุชใส 1/3 รอการบันทึก
9 7545 เด็กชายคณิศร แสงเงิน 1/3 รอการบันทึก
10 7546 เด็กชายจักรี ชัยสุวรรณ์ 1/3 รอการบันทึก
11 7547 เด็กชายณิชพงศ์ จันทมี 1/3 รอการบันทึก
12 7548 เด็กชายธนพนธ์ หล้าไทยสงค์ 1/3 รอการบันทึก
13 7549 เด็กชายธนวัฒน์ เงินเนตร์ 1/3 รอการบันทึก
14 7550 เด็กชายนราวิชญ์ พุทธา 1/3 รอการบันทึก
15 7551 เด็กชายพงศภัค อ่วมปาน 1/3 รอการบันทึก
16 7552 เด็กชายพรเทพ อ่ำจิ๋ว 1/3 รอการบันทึก
17 7553 เด็กชายพิทักษ์ บุญประเสริฐ 1/3 รอการบันทึก
18 7557 เด็กชายสุจิณดา ถนอมสิงห์ 1/3 รอการบันทึก
19 7672 เด็กชายณัฐชัย ศรีสำเนียง 1/3 รอการบันทึก
20 7676 เด็กชายจักรพรรดิ์ สันทาลุนัย 1/3 รอการบันทึก
21 7681 เด็กชายธีรภัทร สิงห์หะ 1/3 รอการบันทึก
22 7706 เด็กชายชัยวัฒน์ สุขโข 1/3 รอการบันทึก
23 7539 เด็กหญิงสาวิตรี หงษ์ร่อน 1/3 รอการบันทึก
24 7559 เด็กหญิงกานต์พิชชา แก้วบัวดี 1/3 รอการบันทึก
25 7560 เด็กหญิงจินต์จุฑา โคตรศรี 1/3 รอการบันทึก
26 7561 เด็กหญิงชลธิชา ศรีมาเล้าเต่า 1/3 รอการบันทึก
27 7562 เด็กหญิงณัชชา กุลมาลา 1/3 รอการบันทึก
28 7563 เด็กหญิงณัฐธนพร แก้วสี 1/3 รอการบันทึก
29 7564 เด็กหญิงดาราวรรณ เมาเกตุ 1/3 รอการบันทึก
30 7566 เด็กหญิงปวันรัตน์ แจ้งสว่าง 1/3 รอการบันทึก
31 7567 เด็กหญิงปาลิตา บุญธรรม 1/3 รอการบันทึก
32 7568 เด็กหญิงพัชราภา อ่อนสุวรรณ์ 1/3 รอการบันทึก
33 7571 เด็กหญิงวรนุช ป้อมศิลป์ 1/3 รอการบันทึก
34 7574 เด็กหญิงศิริมา สุขใจ 1/3 รอการบันทึก
35 7671 เด็กหญิงอรพรรณ เรืองขจร 1/3 รอการบันทึก
36 7677 เด็กหญิงวรัมพร สารีผล 1/3 รอการบันทึก