ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2018-12-13 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 6875 นายอภิวัฒน์ ไพเตี้ย 1/4 รอการบันทึก
2 7554 เด็กชายพีรภัทร ชัยรัตน์ 1/4 รอการบันทึก
3 7558 เด็กชายเอกรินทร์ บูชา 1/4 รอการบันทึก
4 7576 เด็กชายก้องภพ การะภักดี 1/4 รอการบันทึก
5 7577 เด็กชายชลพรรษ ฤกษดี 1/4 รอการบันทึก
6 7578 เด็กชายชัยอนันต์ ขุนพิลึก 1/4 รอการบันทึก
7 7579 เด็กชายณัฐพล บุผามาลา 1/4 รอการบันทึก
8 7580 เด็กชายธนทรงพร ทองแดง 1/4 รอการบันทึก
9 7581 เด็กชายบดินทร์ มามะ 1/4 รอการบันทึก
10 7582 เด็กชายปฏิเวช ชัยรักษ์ 1/4 รอการบันทึก
11 7584 เด็กชายเปรมนัช วระฉัตร 1/4 รอการบันทึก
12 7585 เด็กชายพัชรพล พัดโท 1/4 รอการบันทึก
13 7586 เด็กชายมานะ แก้วบัวดี 1/4 รอการบันทึก
14 7588 เด็กชายวรวิทย์ เกิดมงคล 1/4 รอการบันทึก
15 7589 เด็กชายวันเฉลิม เอี่ยมสะอาด 1/4 รอการบันทึก
16 7590 เด็กชายวันชัย แน่นหนา 1/4 รอการบันทึก
17 7593 เด็กชายสุรพล โค้วเหลย 1/4 รอการบันทึก
18 7594 เด็กชายสุรภัทร แก่นกสิการ 1/4 รอการบันทึก
19 7595 เด็กชายอรรถพล เพลิงเทียน 1/4 รอการบันทึก
20 7596 เด็กชายอิทธิเทพ ปัสตัน 1/4 รอการบันทึก
21 7680 เด็กชายวันชนะ พนมเขต 1/4 รอการบันทึก
22 7396 เด็กหญิงกรติตัญญู เพิ่มพูล 1/4 รอการบันทึก
23 7565 เด็กหญิงธีรกานต์ บุญแสง 1/4 รอการบันทึก
24 7573 เด็กหญิงศรินยา จุมพรม 1/4 รอการบันทึก
25 7597 เด็กหญิงณัฐวดี จำปาศักดิ์ 1/4 รอการบันทึก
26 7599 เด็กหญิงเญญาพร เกษาพร 1/4 รอการบันทึก
27 7600 เด็กหญิงพิยดา ทองปาน 1/4 รอการบันทึก
28 7601 เด็กหญิงเพ็ญนภา โพธิ์ฆัง 1/4 รอการบันทึก
29 7602 เด็กหญิงแพรวา แก้วคำ 1/4 รอการบันทึก
30 7604 เด็กหญิงรัชดาวัลย์ เอกตาแสง 1/4 รอการบันทึก
31 7605 เด็กหญิงวิมลวรรณ สุวรรณ์ 1/4 รอการบันทึก
32 7606 เด็กหญิงอัจฉราวดี ทองเชื้อ 1/4 รอการบันทึก
33 7683 เด็กหญิงศิรภัสสร ภู่กลัด 1/4 รอการบันทึก
34 7702 เด็กหญิงเกตุวดี งามญาติ 1/4 รอการบันทึก