ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2018-12-13 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 7544 เด็กชายกรศิลา คล้ายหนองลี 1/5 รอการบันทึก
2 7583 เด็กชายปิติกรณ์ ศิริบุตร 1/5 รอการบันทึก
3 7587 เด็กชายวรกิจ เกิดสุวรรณ 1/5 รอการบันทึก
4 7591 เด็กชายศิริโรจน์ เชาว์จันทร์ 1/5 รอการบันทึก
5 7607 เด็กชายกรินทร์ มาลาหอม 1/5 รอการบันทึก
6 7608 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ สูงรุ่ง 1/5 รอการบันทึก
7 7609 เด็กชายณัฐภัทร ตามบุญ 1/5 รอการบันทึก
8 7610 เด็กชายธนพล แก้วบัวดี 1/5 รอการบันทึก
9 7611 เด็กชายธนาวุฒิ พวงมณี 1/5 รอการบันทึก
10 7612 เด็กชายธีระดนย์ บัวแพง 1/5 รอการบันทึก
11 7613 เด็กชายนพรัตน์ สุจริต 1/5 รอการบันทึก
12 7614 เด็กชายบุญฤทธิ์ ธรรมจิตรเหมาะ 1/5 รอการบันทึก
13 7615 เด็กชายปิติ ซาพิมพ์ 1/5 รอการบันทึก
14 7616 เด็กชายพศิน เขตรัมย์ 1/5 รอการบันทึก
15 7617 เด็กชายพีรพงษ์ ด้านจันทา 1/5 รอการบันทึก
16 7618 เด็กชายรัฐภูมิ ศรีกำแหง 1/5 รอการบันทึก
17 7619 เด็กชายวิลลี่ แซ่จี 1/5 รอการบันทึก
18 7620 เด็กชายวีรวัฒน์ คำตีบ 1/5 รอการบันทึก
19 7621 เด็กชายวุฒิชัย ปิกขุนทด 1/5 รอการบันทึก
20 7622 เด็กชายสุรชาติ โค้วเหลย 1/5 รอการบันทึก
21 7624 เด็กชายอภินัน แพงแก้ว 1/5 รอการบันทึก
22 7626 เด็กชายเอกพจน์ พรมลี 1/5 รอการบันทึก
23 7678 เด็กชายธนพัฒน์ ทัศดี 1/5 รอการบันทึก
24 7679 เด็กชายตระการศิษฐ์ ไวกสิกร 1/5 รอการบันทึก
25 7627 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ในประเทศ 1/5 รอการบันทึก
26 7628 เด็กหญิงจันทร์รัตน์ หาญเอี่ยม 1/5 รอการบันทึก
27 7629 เด็กหญิงจารุวรรณ แสงจัด 1/5 รอการบันทึก
28 7630 เด็กหญิงณัฐนิช สุริยา 1/5 รอการบันทึก
29 7631 เด็กหญิงนนทวรรณ ธาตุทอง 1/5 รอการบันทึก
30 7632 เด็กหญิงภรัณยา เจริญราช 1/5 รอการบันทึก
31 7633 เด็กหญิงวรรณิษา ผิวเหลือง 1/5 รอการบันทึก
32 7634 เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีสุพล 1/5 รอการบันทึก
33 7635 เด็กหญิงศุภกร ศรีสวัสดิ์ 1/5 รอการบันทึก
34 7637 เด็กหญิงสุนารักษ์ คงเมือง 1/5 รอการบันทึก