ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2018-12-13 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 7230 เด็กชายกฤชตะวัน เอี่ยมสะอาด 2/1 รอการบันทึก
2 7231 เด็กชายเกียรติชัย เกตุสุวรรณ์ 2/1 รอการบันทึก
3 7232 เด็กชายจตุพล ลิ้มสุวรรณ 2/1 รอการบันทึก
4 7234 เด็กชายโชคทวี ราชบุตรศรี 2/1 รอการบันทึก
5 7237 เด็กชายบุญยกรณ์ ชื่นด้วง 2/1 รอการบันทึก
6 7238 เด็กชายพิสิษฐ์ ดัชทุยาวัฒน์ 2/1 รอการบันทึก
7 7240 เด็กชายวัชรวิทย์ กระเช้าเงิน 2/1 รอการบันทึก
8 7241 เด็กชายพิชัยพรหม จันทร์ทับทิม 2/1 รอการบันทึก
9 7242 เด็กชายวิทยากร กระเสตวิทย์ 2/1 รอการบันทึก
10 7243 เด็กชายวิวัฒน์วงศ์วรรณ ธนูศร 2/1 รอการบันทึก
11 7248 เด็กชายอภิรักษ์ อ้อยฉิมพลี 2/1 รอการบันทึก
12 7249 เด็กชายอากา - 2/1 รอการบันทึก
13 7273 เด็กชายชลพรรษ จันทศิริ 2/1 รอการบันทึก
14 7314 เด็กชายวรรณชัย ศรีวิชัย 2/1 รอการบันทึก
15 7316 เด็กชายวีระชัย วงศ์หอม 2/1 รอการบันทึก
16 7250 เด็กหญิงกัญญาวีร์ อ่อนน้อม 2/1 รอการบันทึก
17 7251 เด็กหญิงจิตรดา ดอนพงไพร 2/1 รอการบันทึก
18 7252 เด็กหญิงจุฑามาศ พุเพ่ง 2/1 รอการบันทึก
19 7253 เด็กหญิงเจนจิรา จั่นเพชร 2/1 รอการบันทึก
20 7254 เด็กหญิงดวงหฤทัย อ้นพา 2/1 รอการบันทึก
21 7256 เด็กหญิงบัณฑิตา วอขวา 2/1 รอการบันทึก
22 7257 เด็กหญิงบุญยาพร ดาสา 2/1 รอการบันทึก
23 7259 เด็กหญิงเยาวลักษณ์ มาลาศรี 2/1 รอการบันทึก
24 7260 เด็กหญิงวนิดา อ่อนโยน 2/1 รอการบันทึก
25 7261 เด็กหญิงวราลักษณ์ วานุนาม 2/1 รอการบันทึก
26 7262 เด็กหญิงวัชราภรณ์ วัฒนศิริ 2/1 รอการบันทึก
27 7263 เด็กหญิงวิลาสินี สมกุล 2/1 รอการบันทึก
28 7264 เด็กหญิงอภิชญา การะภักดี 2/1 รอการบันทึก
29 7265 เด็กหญิงอินทิรา ขุนพิลึก 2/1 รอการบันทึก
30 7285 เด็กหญิงชฎาณัฐภัทร์ ผลาผล 2/1 รอการบันทึก
31 7288 เด็กหญิงนพเก้า โต๊ะหมาน 2/1 รอการบันทึก
32 7292 เด็กหญิงน้ำเพชร แพรเขียว 2/1 รอการบันทึก
33 7293 เด็กหญิงนิดารัตน์ เด็ดเดี่ยว 2/1 รอการบันทึก
34 7328 เด็กหญิงรัชพร สุกชู 2/1 รอการบันทึก
35 7330 เด็กหญิงวรรณวิษา สมทอง 2/1 รอการบันทึก
36 7456 เด็กหญิงกรวรรณ ชูอินทร์ 2/1 รอการบันทึก
37 7458 เด็กหญิงจุฑาภรณ์ สายสุนีย์ 2/1 รอการบันทึก
38 7700 เด็กหญิงวาสนา เทศนา 2/1 รอการบันทึก