ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2018-12-13 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 7245 เด็กชายสมศักดิ์ คลุ้มกล่ำ 2/2 รอการบันทึก
2 7246 เด็กชายสวิตต์ ดีเสมอ 2/2 รอการบันทึก
3 7266 เด็กชายกฤตเมธ ศรีประเสริฐ 2/2 รอการบันทึก
4 7267 เด็กชายกฤติพงศ์ ศรีกำแหง 2/2 รอการบันทึก
5 7268 เด็กชายกฤษฎา เที่ยงอยู่ 2/2 รอการบันทึก
6 7269 เด็กชายกฤษณ ศรีลาคำ 2/2 รอการบันทึก
7 7270 เด็กชายจรินทร เดชเรือง 2/2 รอการบันทึก
8 7271 เด็กชายจิรายุ เข็มมี 2/2 รอการบันทึก
9 7272 เด็กชายจิรายุ บุตรอ่ำ 2/2 รอการบันทึก
10 7274 เด็กชายณภัทร ศาสนะ 2/2 รอการบันทึก
11 7275 เด็กชายธวัชชัย นรสิงห์ 2/2 รอการบันทึก
12 7276 เด็กชายธิเบต สมดวงศรี 2/2 รอการบันทึก
13 7277 เด็กชายธีรภัท ชูพินิจ 2/2 รอการบันทึก
14 7278 เด็กชายธีรศักดิ์ เนตรนิล 2/2 รอการบันทึก
15 7279 เด็กชายนนทภพ จังพล 2/2 รอการบันทึก
16 7280 เด็กชายนฤเบศร ทองนาค 2/2 รอการบันทึก
17 7281 เด็กชายศักดา เครือภู่ 2/2 รอการบันทึก
18 7282 เด็กชายศุภเศรษฐ์ เพ็ญแสง 2/2 รอการบันทึก
19 7284 เด็กหญิงกัญญาพัชร หมื่นเทพ 2/2 รอการบันทึก
20 7286 เด็กหญิงชลธิชา มีอาญา 2/2 รอการบันทึก
21 7287 เด็กหญิงณัฐกานต์ ศรีสงคราม 2/2 รอการบันทึก
22 7289 เด็กหญิงนพรัตน์ ใจนวล 2/2 รอการบันทึก
23 7290 เด็กหญิงนลินทิพย์ สำราญ 2/2 รอการบันทึก
24 7291 เด็กหญิงนันทิกานต์ ชูเถื่อน 2/2 รอการบันทึก
25 7294 เด็กหญิงปรียาดา สิงหเดช 2/2 รอการบันทึก
26 7295 เด็กหญิงปวิธิดา กาญจนา 2/2 รอการบันทึก
27 7296 เด็กหญิงพนัชดา กฤษดี 2/2 รอการบันทึก
28 7297 เด็กหญิงภิญญฎา บุบผาชาติ 2/2 รอการบันทึก
29 7298 เด็กหญิงโยสิตา จันทร์แสง 2/2 รอการบันทึก
30 7299 เด็กหญิงสุดารัตน์ แฝงสูงเนิน 2/2 รอการบันทึก
31 7300 เด็กหญิงสุนิตา สกุลศรี 2/2 รอการบันทึก
32 7301 เด็กหญิงเสาวรจ วงษ์สว่าง 2/2 รอการบันทึก
33 7404 เด็กหญิงสุชาดา บุญเกิด 2/2 รอการบันทึก
34 7455 เด็กหญิงฮารีย์ยา เกษมโสต 2/2 รอการบันทึก
35 7472 เด็กหญิงณัฐชา แสงกิตติกร 2/2 รอการบันทึก
36 7688 เด็กหญิงนรีรัตน์ จินดาวงษ์ธรรม์ 2/2 รอการบันทึก
37 7691 เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีธรรมกิจจา 2/2 รอการบันทึก