ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2018-12-13 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 7337 เด็กชายเจษฎาพร สำราญ 2/4 รอการบันทึก
2 7338 เด็กชายณัฐกรณ์ เทียนสอาด 2/4 รอการบันทึก
3 7339 เด็กชายธนกร พึ่งรอด 2/4 รอการบันทึก
4 7340 เด็กชายธันวา เครือเผือ 2/4 รอการบันทึก
5 7341 เด็กชายบวรวิทย์ เอกบัว 2/4 รอการบันทึก
6 7342 เด็กชายปิยะพงษ์ จันทร์หงส์ประชา 2/4 รอการบันทึก
7 7343 เด็กชายปุรเชษฐ์ ชินวงค์ 2/4 รอการบันทึก
8 7344 เด็กชายพงศพล อินตานนท์ 2/4 รอการบันทึก
9 7345 เด็กชายพรเทพ แก้วกูล 2/4 รอการบันทึก
10 7346 เด็กชายภัทรวัต ดวงชื่น 2/4 รอการบันทึก
11 7347 เด็กชายภานุภัทร สวัสดิ์รักษา 2/4 รอการบันทึก
12 7348 เด็กชายภูริภัทร แสนโท 2/4 รอการบันทึก
13 7349 เด็กชายภูวฤทธิ์ สุทธัง 2/4 รอการบันทึก
14 7350 เด็กชายศรราม แซ่จี 2/4 รอการบันทึก
15 7351 เด็กชายศิววงศ์ เสริมสวัสดิ์กุล 2/4 รอการบันทึก
16 7352 เด็กชายสัมภาพ พระเกตุ 2/4 รอการบันทึก
17 7353 เด็กชายสุขเกษม พวงประดับ 2/4 รอการบันทึก
18 7354 เด็กชายสุรเชษฐ์ ขุนพิลึก 2/4 รอการบันทึก
19 7355 เด็กชายสุรพัศ ประมูล 2/4 รอการบันทึก
20 7356 เด็กชายอดิสรณ์ จานลาน 2/4 รอการบันทึก
21 7357 เด็กชายอนุกูล ตันทอง 2/4 รอการบันทึก
22 7359 เด็กชายอโนชา โพธิ์หวี 2/4 รอการบันทึก
23 7462 เด็กชายนภัสกร ผายแสง 2/4 รอการบันทึก
24 7468 เด็กชายธนภูมิ นุ่มมาก 2/4 รอการบันทึก
25 7698 เด็กชายทิวากร พูลเขตกรณ์ 2/4 รอการบันทึก
26 7361 เด็กหญิงกัลยา มุจรินทร์ 2/4 รอการบันทึก
27 7362 เด็กหญิงจิดาภา ตาลประไพ 2/4 รอการบันทึก
28 7363 เด็กหญิงชุติมา บุญประคม 2/4 รอการบันทึก
29 7364 เด็กหญิงนัทชา แสงเงิน 2/4 รอการบันทึก
30 7365 เด็กหญิงบุศญาณี คล้ายสุบรรณ์ 2/4 รอการบันทึก
31 7366 เด็กหญิงปภาวดี ม่วงมี 2/4 รอการบันทึก
32 7367 เด็กหญิงลลิตา บากบั่น 2/4 รอการบันทึก
33 7368 เด็กหญิงศรีสุดา วิกาเงิน 2/4 รอการบันทึก
34 7369 เด็กหญิงสมใจ สีทา 2/4 รอการบันทึก
35 7370 เด็กหญิงสุกันยา ภูยาฟ้า 2/4 รอการบันทึก
36 7371 เด็กหญิงสุมณฑา สิงห์ทอง 2/4 รอการบันทึก