ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2018-12-13 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 7372 เด็กชายกฤษณพงศ์ แก้วสาตร 2/5 รอการบันทึก
2 7373 เด็กชายจักรกฤษ พิสุราช 2/5 รอการบันทึก
3 7374 เด็กชายชนากานต์ สโมสร 2/5 รอการบันทึก
4 7375 เด็กชายณัฐพร อินทนนท์ 2/5 รอการบันทึก
5 7377 เด็กชายธนกาญจน์ ประกอบมิตร 2/5 รอการบันทึก
6 7378 เด็กชายธรรมสรณ์ สุภากุล 2/5 รอการบันทึก
7 7379 เด็กชายนครินทร์ จูแนบ 2/5 รอการบันทึก
8 7380 เด็กชายนพวินท์ สุขโข 2/5 รอการบันทึก
9 7381 เด็กชายนัดทพล ทองสมบูรณ์ 2/5 รอการบันทึก
10 7382 เด็กชายนิพิฐพนธ์ บัวอินทร์ 2/5 รอการบันทึก
11 7383 เด็กชายปฏิพัทธ์ ศรีสมุทร 2/5 รอการบันทึก
12 7385 เด็กชายปิติภูมิ คลังกลาง 2/5 รอการบันทึก
13 7386 เด็กชายพิรยะ หลากจิตร 2/5 รอการบันทึก
14 7387 เด็กชายภาณุพงศ์ พรหมมาตร์ 2/5 รอการบันทึก
15 7388 เด็กชายภูตินันท์ มั่นเดชวิทย์ 2/5 รอการบันทึก
16 7389 เด็กชายภูมิพิพัฒ วรชินา 2/5 รอการบันทึก
17 7390 เด็กชายวงศ์รภีษ์ ดามิลี 2/5 รอการบันทึก
18 7391 เด็กชายวรัญญู มุสิกวัต 2/5 รอการบันทึก
19 7392 เด็กชายวิษณุ เหลี่ยมมณี 2/5 รอการบันทึก
20 7393 เด็กชายสุริยา วรชินา 2/5 รอการบันทึก
21 7394 เด็กชายอดิเทพ มีโพธิ์ 2/5 รอการบันทึก
22 7395 เด็กชายอรุณ พวงทอง 2/5 รอการบันทึก
23 7699 เด็กชายอาวุธ สมพะบุตร 2/5 รอการบันทึก
24 7397 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ใบเนียม 2/5 รอการบันทึก
25 7398 เด็กหญิงธิติมา บุญแสง 2/5 รอการบันทึก
26 7399 เด็กหญิงเนตรดาว นิ่มมี 2/5 รอการบันทึก
27 7400 เด็กหญิงพิมลพรรณ แป้นสุวรรณ 2/5 รอการบันทึก
28 7401 เด็กหญิงมณฑิตา ชำนาญ 2/5 รอการบันทึก
29 7402 เด็กหญิงวัชรินทร์ แก้วเกตุ 2/5 รอการบันทึก
30 7403 เด็กหญิงสุกันยา มาอุ้ย 2/5 รอการบันทึก
31 7405 เด็กหญิงสุภัสสรา เพชรทักษิณ 2/5 รอการบันทึก
32 7406 เด็กหญิงอาทิตยา โคตสีนวล 2/5 รอการบันทึก
33 7694 เด็กหญิงฑิฆัมพร สุขสารี 2/5 รอการบันทึก