ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2018-12-13 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 7032 เด็กชายจีรชัย คำดำ 3/1 รอการบันทึก
2 7033 เด็กชายธีรวุธ อ้อยฉิมพลี 3/1 รอการบันทึก
3 7034 เด็กชายภาณุมาศ อินทร์ทอง 3/1 รอการบันทึก
4 7035 เด็กชายฉัตรชัย ทองเกิด 3/1 รอการบันทึก
5 7037 เด็กชายพรชัย หอมสิน 3/1 รอการบันทึก
6 7039 เด็กชายปรเมศวร์ บุตรวงษ์ 3/1 รอการบันทึก
7 7040 เด็กชายพลากรณ์ สีลาดเลา 3/1 รอการบันทึก
8 7041 เด็กชายอนุชาวุฒิ อนุสามิ 3/1 รอการบันทึก
9 7043 เด็กชายธนวัฒน์ ริ้วทอง 3/1 รอการบันทึก
10 7067 เด็กชายสิทธิศักดิ์ วงษ์มา 3/1 รอการบันทึก
11 7082 เด็กชายวันชัย พันคง 3/1 รอการบันทึก
12 7085 เด็กชายภูริภัทร จังพล 3/1 รอการบันทึก
13 7146 เด็กชายภูเบศน์ ศรีกำแหง 3/1 รอการบันทึก
14 7213 เด็กชายธนกร พิลึก 3/1 รอการบันทึก
15 7045 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ไกรสีทา 3/1 รอการบันทึก
16 7046 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ฟองหนองอ้อ 3/1 รอการบันทึก
17 7048 เด็กหญิงอนันตกานต์ ขันลุย 3/1 รอการบันทึก
18 7049 เด็กหญิงสุจิรา ศรีประเทศ 3/1 รอการบันทึก
19 7050 เด็กหญิงพรณิชา กิจประสงค์ 3/1 รอการบันทึก
20 7051 เด็กหญิงแพรพรรณ ธูปจันทร์ 3/1 รอการบันทึก
21 7052 เด็กหญิงชลภัทร ศรีเพ็ง 3/1 รอการบันทึก
22 7053 เด็กหญิงกุลณัฐ นาคมี 3/1 รอการบันทึก
23 7054 เด็กหญิงหฤทัย เบ็ญจา 3/1 รอการบันทึก
24 7055 เด็กหญิงธัญญารัตน์ ศรีพรมมา 3/1 รอการบันทึก
25 7056 เด็กหญิงอรุณนีย์ จัทรเหมวัต 3/1 รอการบันทึก
26 7057 เด็กหญิงผกามาศ บัวเข็ม 3/1 รอการบันทึก
27 7059 เด็กหญิงธนกร ศรัทธาธรรม 3/1 รอการบันทึก
28 7060 เด็กหญิงปวีณา บุญประจักษ์ 3/1 รอการบันทึก
29 7061 เด็กหญิงกมลชนก โป๊ะขันที 3/1 รอการบันทึก
30 7062 เด็กหญิงศศิธร ธนูศร 3/1 รอการบันทึก
31 7063 เด็กหญิงประภัศรา ชญาน์ณฐนันท์ 3/1 รอการบันทึก
32 7064 เด็กหญิงสุกัลยา เชิงหอม 3/1 รอการบันทึก
33 7065 เด็กหญิงศิริวรรณ ภู่กลัด 3/1 รอการบันทึก