ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2018-12-13 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 7068 เด็กชายชิติพัทธ์ แร่มี 3/2 รอการบันทึก
2 7069 เด็กชายอาทิตย์ แดงสิงห์ 3/2 รอการบันทึก
3 7070 เด็กชายอภิเชษฐ์ อ้นพา 3/2 รอการบันทึก
4 7071 เด็กชายเรืองโรจน์ ผิวเกลี้ยง 3/2 รอการบันทึก
5 7072 เด็กชายสิรภัทร กันหามี 3/2 รอการบันทึก
6 7073 เด็กชายนนทชัย พวงจันทร์ศรี 3/2 รอการบันทึก
7 7074 เด็กชายบุญยฤทธิ์ สีเหลี่ยม 3/2 รอการบันทึก
8 7077 เด็กชายอนุราช การภักดี 3/2 รอการบันทึก
9 7078 เด็กชายขวัญเมือง ขำสอน 3/2 รอการบันทึก
10 7079 เด็กชายภราดร ลบแท่น 3/2 รอการบันทึก
11 7080 เด็กชายธนพนธ์ ศรีสมุทร 3/2 รอการบันทึก
12 7083 เด็กชายกิติพงศ์ ภูมิภาค 3/2 รอการบันทึก
13 7084 เด็กชายชัยนันท์ จีนจันทร์ 3/2 รอการบันทึก
14 7218 เด็กชายพรเทพ ขุนพิลึก 3/2 รอการบันทึก
15 7707 เด็กชายจักรพงษ์ ผะอบเหล็ก 3/2 รอการบันทึก
16 7086 เด็กหญิงจิตติมา จังพล 3/2 รอการบันทึก
17 7087 เด็กหญิงชนกวนันท์ ทองสุข 3/2 รอการบันทึก
18 7088 เด็กหญิงพิมลพร ฤทธิ์กระจาย 3/2 รอการบันทึก
19 7089 เด็กหญิงศศิวิมล ปันเหลี้ยม 3/2 รอการบันทึก
20 7090 เด็กหญิงอัญชสา เอกทวีกุล 3/2 รอการบันทึก
21 7092 เด็กหญิงเกวลิน สิทธิเขตกรณ์ 3/2 รอการบันทึก
22 7093 เด็กหญิงชลลดา ตรีกูล 3/2 รอการบันทึก
23 7094 เด็กหญิงผกาวดี บัวเข็ม 3/2 รอการบันทึก
24 7095 เด็กหญิงพัชราภรณ์ แก้วบัวดี 3/2 รอการบันทึก
25 7096 เด็กหญิงณัฐภัทร พัฒน์จันทรื 3/2 รอการบันทึก
26 7097 เด็กหญิงเขมิกา มธุวร 3/2 รอการบันทึก
27 7098 เด็กหญิงพัชราวดี หนองทราย 3/2 รอการบันทึก
28 7099 เด็กหญิงกันต์กมล เขตขาม 3/2 รอการบันทึก
29 7100 เด็กหญิงรุ่งอรุณ กลิ่นหอม 3/2 รอการบันทึก
30 7101 เด็กหญิงภัสสร คีรีเรือง 3/2 รอการบันทึก
31 7102 เด็กหญิงสุกัญญา ม่วงรื่น 3/2 รอการบันทึก
32 7103 เด็กหญิงศุภณิสา เงินเนตร์ 3/2 รอการบันทึก
33 7130 เด็กหญิงกันยาวีร์ ขันทองดี 3/2 รอการบันทึก
34 7225 เด็กหญิงกนกวรรณ ปัจจัย 3/2 รอการบันทึก
35 7449 เด็กหญิงสุมาลี โพธิ์แฉล้ม 3/2 รอการบันทึก