ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2018-12-13 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 7036 เด็กชายปรมี ตู๋ปาน 3/3 รอการบันทึก
2 7104 เด็กชายยศกร สีจันทร์ลา 3/3 รอการบันทึก
3 7105 เด็กชายชลณะธี โฮมแพน 3/3 รอการบันทึก
4 7106 เด็กชายเทวินทร์ แดงสิงห์ 3/3 รอการบันทึก
5 7107 เด็กชายวีรวัฒน์ การภักดี 3/3 รอการบันทึก
6 7109 เด็กชายสุชาติ ถ้วนถี่ 3/3 รอการบันทึก
7 7110 เด็กชายศุภฤกษ์ ดียิ่ง 3/3 รอการบันทึก
8 7111 เด็กชายกฤษฎา อังคะสุวรรณ์ 3/3 รอการบันทึก
9 7112 เด็กชายวิชานนท์ ศรีมาเล้าเต่า 3/3 รอการบันทึก
10 7113 เด็กชายกฤษดา พึ่งเพิ้ง 3/3 รอการบันทึก
11 7114 เด็กชายปรัชญา จำปาศักดิ์ 3/3 รอการบันทึก
12 7115 เด็กชายเอกลักษณ์ แก่นกสิการ 3/3 รอการบันทึก
13 7116 เด็กชายพิบูลชัย วรชินา 3/3 รอการบันทึก
14 7117 เด็กชายอดิศร ในประเทศ 3/3 รอการบันทึก
15 7118 เด็กชายศักดา ประเวศ 3/3 รอการบันทึก
16 7220 เด็กชายสถาพร แสนพรหม 3/3 รอการบันทึก
17 7453 เด็กชายธาดา ลุดโถ 3/3 รอการบันทึก
18 7673 เด็กชายพัฒนพล กัญญา 3/3 รอการบันทึก
19 7693 เด็กชายคนธนศักดิ์ สุวรรณศรี 3/3 รอการบันทึก
20 6923 เด็กหญิงวันชนะพร อ้นพา 3/3 รอการบันทึก
21 7125 เด็กหญิงกานต์พิชชา ทองอ่อน 3/3 รอการบันทึก
22 7126 เด็กหญิงปนัดดา น้อยรักษา 3/3 รอการบันทึก
23 7127 เด็กหญิงอทิติยาภรณ์ แสนหาญ 3/3 รอการบันทึก
24 7128 เด็กหญิงรุ่งนภา ขุนพิลึก 3/3 รอการบันทึก
25 7129 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์ สังข์ประเสริฐ 3/3 รอการบันทึก
26 7131 เด็กหญิงโสภิศนภา ราชคำ 3/3 รอการบันทึก
27 7132 เด็กหญิงไพลิน ศรีรังสรรค์ 3/3 รอการบันทึก
28 7133 เด็กหญิงจุฑามณี แซ่ลิ้ม 3/3 รอการบันทึก
29 7134 เด็กหญิงสุกัญญา ปิ่นแก้ว 3/3 รอการบันทึก
30 7136 เด็กหญิงเจนจิรา หลักคำ 3/3 รอการบันทึก
31 7137 เด็กหญิงภัทราพร การะภักดี 3/3 รอการบันทึก
32 7138 เด็กหญิงชนัญธิดา พรมเขียน 3/3 รอการบันทึก
33 7139 เด็กหญิงจินตรา เอี่ยมพันธ์ 3/3 รอการบันทึก
34 7452 เด็กหญิงปฐมพร กระจ่างศรี 3/3 รอการบันทึก
35 7473 เด็กหญิงอรวรรณ อุ่นตาดี 3/3 รอการบันทึก
36 7674 เด็กหญิงสิริภา จันทร์ศรีโคตร 3/3 รอการบันทึก
37 7692 เด็กหญิงรัติญา กระจ่างศรี 3/3 รอการบันทึก