ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2018-12-13 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 7142 เด็กชายธนพัฒน์ ศรีเดช 3/4 รอการบันทึก
2 7143 เด็กชายธนาวุฒิ สุนทรบุตร 3/4 รอการบันทึก
3 7145 เด็กชายศตายุ สายบุญเจียม 3/4 รอการบันทึก
4 7149 เด็กชายภาณุพงศ์ อ้นพา 3/4 รอการบันทึก
5 7150 เด็กชายศิริวัฒน์ เจริญราช 3/4 รอการบันทึก
6 7151 เด็กชายณัฐวัตร เพียรการ 3/4 รอการบันทึก
7 7152 เด็กชายภาคภูมิ ฮ้อดี 3/4 รอการบันทึก
8 7154 เด็กชายชวลิต โกมินทร์ 3/4 รอการบันทึก
9 7155 เด็กชายอภิชัย มหาไชย 3/4 รอการบันทึก
10 7156 เด็กชายณัฐวุฒิ หว่านผล 3/4 รอการบันทึก
11 7157 เด็กชายณัฐชกิตติ์ เอี่ยมพันธ์ 3/4 รอการบันทึก
12 7158 เด็กชายเจษฎาภรณ์ กิจสุรัตน์ 3/4 รอการบันทึก
13 7159 เด็กชายวรากร ศรีสมุทร์ 3/4 รอการบันทึก
14 7160 เด็กชายกิตติศักดิ์ ธาตุทอง 3/4 รอการบันทึก
15 7161 เด็กชายธนกฤษ บุญตัน 3/4 รอการบันทึก
16 7162 เด็กชายอัครพล บัวผัน 3/4 รอการบันทึก
17 7163 เด็กชายอนุกูล คำป้อง 3/4 รอการบันทึก
18 7463 เด็กชายกมล กลิ่นจันทร์ 3/4 รอการบันทึก
19 7465 เด็กชายสุทิวัส บุญกูล 3/4 รอการบันทึก
20 7474 เด็กชายพิทักษ์ บัวปลี 3/4 รอการบันทึก
21 7058 เด็กหญิงทิตยา อุดมรัตน์ 3/4 รอการบันทึก
22 7164 เด็กหญิงกรรณิการ์ แสนโท 3/4 รอการบันทึก
23 7165 เด็กหญิงพัชรินทร์ ทองบุตร 3/4 รอการบันทึก
24 7167 เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินชู 3/4 รอการบันทึก
25 7168 เด็กหญิงกมลฉัตร สุขคำ 3/4 รอการบันทึก
26 7169 เด็กหญิงนุชจนาถ อ่อนสุวรรณ์ 3/4 รอการบันทึก
27 7171 เด็กหญิงจักษณา สานิชวรรณ 3/4 รอการบันทึก
28 7174 เด็กหญิงนภเกตน์ อ่อนแล 3/4 รอการบันทึก
29 7177 เด็กหญิงณัญฐชา จุ้ยปาน 3/4 รอการบันทึก
30 7178 เด็กหญิงธัญชนก ปาระมีศรี 3/4 รอการบันทึก
31 7214 เด็กหญิงณิชารัตน์ กรองบุญมา 3/4 รอการบันทึก
32 7471 เด็กหญิงณัฐนันท์ ยศสมบัติ 3/4 รอการบันทึก
33 7696 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ก้อนทอง 3/4 รอการบันทึก