ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2018-12-13 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 6817 นายกิตติศักดิ์ ดีบ้านคลอง 4/1 รอการบันทึก
2 6821 เด็กชายณัฐวุฒิ วิถุนัด 4/1 รอการบันทึก
3 6824 นายธนานันท์ พลชัยมาตร 4/1 รอการบันทึก
4 6825 นายธีระพัฒน์ พวงจันทร์ศรี 4/1 รอการบันทึก
5 6828 นายพรชัย ดีบ้านคลอง 4/1 รอการบันทึก
6 6829 เด็กชายภีรเดช น่วมยิ้ม 4/1 รอการบันทึก
7 6857 นายกฤษชัย คล้ายหนองลี 4/1 รอการบันทึก
8 6911 นายสิทธินนท์ ปุริโส 4/1 รอการบันทึก
9 7008 นายภูมิธรรม เหลืองอภิชาติ 4/1 รอการบันทึก
10 7638 นายฉัตรมงคล มณีวรรณ์ 4/1 รอการบันทึก
11 7639 นายประพัฒน์ ไพรโรด 4/1 รอการบันทึก
12 7640 นายวีรภัทร สีทำมา 4/1 รอการบันทึก
13 7641 นายสถาพร โพธิ 4/1 รอการบันทึก
14 6839 นางสาวจุฬารัตน์ เกตุอินทร 4/1 รอการบันทึก
15 6840 นางสาวชนิภรณ์ ฤทธิ์กระจาย 4/1 รอการบันทึก
16 6841 นางสาวชาลิสา พุ่มทอง 4/1 รอการบันทึก
17 6842 นางสาวชิตชนก นาคมี 4/1 รอการบันทึก
18 6843 เด็กหญิงชุติมณฑน์ สีทา 4/1 รอการบันทึก
19 6845 นางสาวทิพย์วิมล พันคง 4/1 รอการบันทึก
20 6846 นางสาวเบญญาภา ฉ่ำชื่นวงค์ 4/1 รอการบันทึก
21 6847 นางสาวไปรยา ฤทธิ์กระจาย 4/1 รอการบันทึก
22 6848 นางสาวยาวณี พันคง 4/1 รอการบันทึก
23 6850 นางสาววนัฏชา ดาสาลี 4/1 รอการบันทึก
24 6853 นางสาววิภาวรรณ ช่างย้อม 4/1 รอการบันทึก
25 6879 เด็กหญิงธนัชชา แพงแก้ว 4/1 รอการบันทึก
26 6921 นางสาวโยษิตา วงษ์สุวรรณ 4/1 รอการบันทึก
27 6964 นางสาวสุธิชา ยอดเทศ 4/1 รอการบันทึก
28 7460 นางสาวภัทรวรรณ คุ้มวงษ์ 4/1 รอการบันทึก
29 7642 นางสาวจิราพร มีบุญ 4/1 รอการบันทึก