ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2018-12-13 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 6834 เด็กชายอัศนี ภู่ทอง 4/2 รอการบันทึก
2 6861 เด็กชายชาลีฟ เหล่าแกมแก้ว 4/2 รอการบันทึก
3 6862 เด็กชายณภัส จันทร์ศิริ 4/2 รอการบันทึก
4 6897 นายเกียรติศักดิ์ แหล่งสนาม 4/2 รอการบันทึก
5 6903 นายกิตติศักดิ์ แก้วบัวดี 4/2 รอการบันทึก
6 6934 นายกิ่งเกล้า หนูแสง 4/2 รอการบันทึก
7 7450 เด็กชายพีรพัฒน์ ปาระมีศรี 4/2 รอการบันทึก
8 7666 นายสราวุฒิ สมน้อย 4/2 รอการบันทึก
9 6836 นางสาวกรรณิกา ผิวเหลือง 4/2 รอการบันทึก
10 6838 นางสาวจินต์จุฑา แก้วบัวดี 4/2 รอการบันทึก
11 6852 นางสาววาสนา พรมไทยสงค์ 4/2 รอการบันทึก
12 6855 นางสาวอภินชา สวัสดิ์นะที 4/2 รอการบันทึก
13 6876 นางสาวกมลรัตน์ พระพิจิตร 4/2 รอการบันทึก
14 6877 นางสาวชนาพร พ่วงรอดพันธ์ 4/2 รอการบันทึก
15 6880 นางสาวน้ำฝน ศรีทิพย์ 4/2 รอการบันทึก
16 6882 นางสาวเบญจวรรณ ฉัตรสุวรรณ 4/2 รอการบันทึก
17 6887 เด็กหญิงพิมพ์ผกา มาทำมา 4/2 รอการบันทึก
18 6892 เด็กหญิงอธิชา แร่มี 4/2 รอการบันทึก
19 6894 นางสาวอัจฉราพรรณ ชัยสิทธิ์ 4/2 รอการบันทึก
20 6895 นางสาวอัฐนิยา บุญรุนโพธิ์ 4/2 รอการบันทึก
21 6916 นางสาวกนกวรรณ อ้อยฉิมพลี 4/2 รอการบันทึก
22 6919 นางสาวธนัชพร คีรีเรือง 4/2 รอการบันทึก
23 6920 นางสาวธัญญารัตน์ ทองเวียงจันทร์ 4/2 รอการบันทึก
24 6924 นางสาวศศิพร พันธุ์อุดร 4/2 รอการบันทึก
25 6926 นางสาวสริตา อินทร์สวาท 4/2 รอการบันทึก
26 6927 เด็กหญิงศิวิมล ลิ้มง่วนฮวด 4/2 รอการบันทึก
27 6928 นางสาวสุภัสสรา บุบผาวรรณา 4/2 รอการบันทึก
28 6930 นางสาวอริสรา โตยะบุตร 4/2 รอการบันทึก
29 6931 นางสาวอริสา สำนักบ้านโคก 4/2 รอการบันทึก
30 6932 นางสาวอวัศยา เรื่อศรีจันทร์ 4/2 รอการบันทึก
31 6954 เด็กหญิงจันทกานต์ จันทศิริ 4/2 รอการบันทึก
32 6959 นางสาวรวินท์นิภา สุทัศน์ 4/2 รอการบันทึก
33 6963 นางสาวสุธาสินี ทองมี 4/2 รอการบันทึก
34 7031 เด็กหญิงณัฐริณี ทองแกมแก้ว 4/2 รอการบันทึก
35 7229 นางสาวโยษิตา วงศวัชระการ 4/2 รอการบันทึก