ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2018-12-13 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 6818 นายเกรียงไกร สืบมี 4/3 รอการบันทึก
2 6822 นายไตรรงค์ เที่ยงคงมา 4/3 รอการบันทึก
3 6830 นายศิรวิทย์ เอี่ยมมา 4/3 รอการบันทึก
4 6832 นายอนิรุทธิ์ ม่วงมี 4/3 รอการบันทึก
5 6864 นายณัฐสิทธิ์ แก้วบัวดี 4/3 รอการบันทึก
6 6865 นายธงชัย ดียิ่ง 4/3 รอการบันทึก
7 6871 นายพฤกษา ธนูศร 4/3 รอการบันทึก
8 6906 นายวราวุฒิ สังข์ประเสริฐ 4/3 รอการบันทึก
9 6907 นายวิทวัส เข็มนาค 4/3 รอการบันทึก
10 6933 นายก้องภพ อินไกรดี 4/3 รอการบันทึก
11 6940 นายติณณภพ ภูวงษ์ 4/3 รอการบันทึก
12 6948 นายวรากร คำพิลา 4/3 รอการบันทึก
13 7647 นายพีรณัฐ กายแก้ว 4/3 รอการบันทึก
14 7648 นายกฤตภาส ทาสา 4/3 รอการบันทึก
15 7650 นายนาวา ฤทธิ์กระจาย 4/3 รอการบันทึก
16 7651 นายนพดล บาลไธสงค์ 4/3 รอการบันทึก
17 7652 นายธนพล มะธุรถ 4/3 รอการบันทึก
18 7653 นายตรัยเทพ สารสิงห์ 4/3 รอการบันทึก
19 7654 นายเอราวัณ กันชัยภูมิ 4/3 รอการบันทึก
20 7655 นายทนงศักดิ์ ว่องวิการ 4/3 รอการบันทึก
21 7643 นางสาวธัญญา การเพีบร 4/3 รอการบันทึก
22 7645 นางสาวสุชาธิณี ประมูล 4/3 รอการบันทึก
23 7656 นางสาวขวัญจิรา จันทะคาม 4/3 รอการบันทึก
24 7657 นางสาวทัศนีย์ ชนัตถ์นิธิ 4/3 รอการบันทึก
25 7658 นางสาวธัญญาเรศ ชงกด 4/3 รอการบันทึก
26 7659 นางสาวเนตรชนก ช่วงบุตรดี 4/3 รอการบันทึก
27 7660 นางสาวพรนภา พ่วงเกิด 4/3 รอการบันทึก
28 7662 นางสาวศตพร ฤทธิ์กระจาย 4/3 รอการบันทึก
29 7663 นางสาวศันสนีย์ ยิ้มเจริญ 4/3 รอการบันทึก
30 7664 นางสาวสุกัญญา ขันสิงห์หา 4/3 รอการบันทึก
31 7665 นางสาวอริสา วงษ์มา 4/3 รอการบันทึก
32 7685 นางสาวอาภารัตน์ มูลสัน 4/3 รอการบันทึก
33 7686 นางสาวปิยะดา เจตสรณ์ 4/3 รอการบันทึก
34 7687 นางสาวนภาวัลย์ ใจดี 4/3 รอการบันทึก
35 7695 นางสาวสุนิสา รอดมณี 4/3 รอการบันทึก