ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2018-12-13 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 6592 นายเดชนรินทร์ หล้าไทยสงค์ 5/1 รอการบันทึก
2 6594 นายมานพ สุขชู 5/1 รอการบันทึก
3 6595 นายนพัฒน์ นิลวัฒน์ 5/1 รอการบันทึก
4 6596 นายสิริรัตน์ บ่อรุณรัตน์ 5/1 รอการบันทึก
5 6603 นายพัชรพล วรชินา 5/1 รอการบันทึก
6 6606 นายธิติพัทธ์ กานแก้ว 5/1 รอการบันทึก
7 6634 นายกฤษดา เหระวรรณ 5/1 รอการบันทึก
8 6646 นายพุทธพงษ์ สุริโย 5/1 รอการบันทึก
9 6671 นายชวลิต พรมมา 5/1 รอการบันทึก
10 7019 นายธีรศักดิ์ วิชัย 5/1 รอการบันทึก
11 7407 นายธีรพัฒน์ สวัสดิ์นะที 5/1 รอการบันทึก
12 7408 นายสุทธิพงษ์ สุภากุล 5/1 รอการบันทึก
13 7409 นายภาคภูมิ เสนาบุญ 5/1 รอการบันทึก
14 6610 นางสาววรัญชนา จำปาศักดิ์ 5/1 รอการบันทึก
15 6612 นางสาวสิริจันทร์นิษา ศรีวิชัย 5/1 รอการบันทึก
16 6614 นางสาวปิยะดา ศรีเกตุ 5/1 รอการบันทึก
17 6615 นางสาวธนาภา พูลมี 5/1 รอการบันทึก
18 6616 นางสาวเนตรนภา สันทาลุนัย 5/1 รอการบันทึก
19 6618 นางสาวอนัญญา บุญมาพาด 5/1 รอการบันทึก
20 6620 นางสาวชลธิชา โลเกตุ 5/1 รอการบันทึก
21 6621 นางสาวศิรประภา กาฬภักดี 5/1 รอการบันทึก
22 6623 นางสาวสุรางคนา สุมังคะละ 5/1 รอการบันทึก
23 6625 นางสาวปัณฑิตา จันทคัด 5/1 รอการบันทึก
24 6626 นางสาวอำพร อิ่มใจ 5/1 รอการบันทึก
25 6627 นางสาวนภัสสร ทองคำดี 5/1 รอการบันทึก
26 6629 นางสาวสุชาวลี คีรีเรือง 5/1 รอการบันทึก
27 6652 นางสาวปาณิศา จันทร์ศิริ 5/1 รอการบันทึก
28 6656 นางสาวเพียงพร เพชรทอง 5/1 รอการบันทึก
29 6661 นางสาววิภา ยมจันทร์ 5/1 รอการบันทึก
30 6687 นางสาวจันทิรา แพงกำแหง 5/1 รอการบันทึก
31 6689 นางสาวศรีวิมล สีขุมเหล็ก 5/1 รอการบันทึก
32 6694 นางสาวรัชฎาพร ทำนาเมือง 5/1 รอการบันทึก
33 6696 นางสาวผกามาศ สินธุ์บุญ 5/1 รอการบันทึก
34 6740 นางสาวเสาวรัตน์ วงษ์สว่าง 5/1 รอการบันทึก
35 7410 นางสาวณัฏฐิดา สวัสดิ์นะที 5/1 รอการบันทึก
36 7412 นางสาวอรุศญา สุขสารี 5/1 รอการบันทึก
37 7438 นางสาวอภิญญา สาริกิจ 5/1 รอการบันทึก