ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2018-12-13 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 6599 นายดนุเดช ชื่นด้วง 5/2 รอการบันทึก
2 6600 นายนววิช ชัยบัญหา 5/2 รอการบันทึก
3 6601 นายศุภกิจ จันทร์ดี 5/2 รอการบันทึก
4 6604 นายสิรภพ มาลาหอม 5/2 รอการบันทึก
5 6605 นายเดชฤทธิ์ หอมสิน 5/2 รอการบันทึก
6 6635 นายโชคทวีชัย คงนิสัย 5/2 รอการบันทึก
7 6641 นายสุรัชชา เขตการณ์ 5/2 รอการบันทึก
8 6642 นายกฤษดา แสงเงิน 5/2 รอการบันทึก
9 6645 นายเดชภูมิ เที่ยงอยู่ 5/2 รอการบันทึก
10 6647 นายวรากร มานิโช 5/2 รอการบันทึก
11 6669 นายนพรัตน์ ฤทธิ์กระจาย 5/2 รอการบันทึก
12 6672 นายศุภวัตร สารคำ 5/2 รอการบันทึก
13 6674 นายศตพล สุวรรณ 5/2 รอการบันทึก
14 6675 นายจิรวัฒน์ ศรีอุ่น 5/2 รอการบันทึก
15 6679 นายภานุวัฒน์ ดวงชื่น 5/2 รอการบันทึก
16 6792 นายณัฐกานต์ คำวัง 5/2 รอการบันทึก
17 7413 นายธนวัฒน์ อนุสามิ 5/2 รอการบันทึก
18 7414 นายภัทรภณ สารีผล 5/2 รอการบันทึก
19 6608 นางสาวทอฝัน เหมะชัย 5/2 รอการบันทึก
20 6611 นางสาวศศธร มลฑล 5/2 รอการบันทึก
21 6617 นางสาวมีนชยา ใจดี 5/2 รอการบันทึก
22 6619 นางสาวฉันท์สินี อักษรศรี 5/2 รอการบันทึก
23 6622 นางสาวสุภาวี มามีศรี 5/2 รอการบันทึก
24 6628 นางสาวนัฐพร แท่งทอง 5/2 รอการบันทึก
25 6660 นางสาวพรอุมา เงินสุข 5/2 รอการบันทึก
26 6690 นางสาวชิดชนก สร้างการนอก 5/2 รอการบันทึก
27 6692 นางสาวน้ำทิพย์ เที่ยงอยู่ 5/2 รอการบันทึก
28 6697 นางสาวอารียา สุมังคะละ 5/2 รอการบันทึก
29 6728 นางสาวเสาวลักษณ์ เอี้ยนไธสง 5/2 รอการบันทึก
30 6731 นางสาววรัญญา กันตาวงศ์ 5/2 รอการบันทึก
31 6736 นางสาวภัทรวดี ยงค์ประดิษฐ์ 5/2 รอการบันทึก
32 7011 นางสาวธนพร กองแก้ว 5/2 รอการบันทึก
33 7017 นางสาวรติมา นูสารี 5/2 รอการบันทึก
34 7207 นางสาวศิรประภา โพธิ์สวรรค์ 5/2 รอการบันทึก
35 7411 นางสาวพัชรพร โพธิ์ฆัง 5/2 รอการบันทึก
36 7416 นางสาวกมลทิพย์ ทรัพย์ศรี 5/2 รอการบันทึก
37 7418 นางสาวปนัดดา จันทร์ทิม 5/2 รอการบันทึก
38 7419 นางสาวจิราภรณ์ พลดอน 5/2 รอการบันทึก