ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2018-12-13 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 6598 นายธีรภัทร์ โพธิ์พิทักษ์ 5/3 รอการบันทึก
2 6630 นายชวนากร ผาคำ 5/3 รอการบันทึก
3 6632 นายสุทธวีร์ โปทาเมือง 5/3 รอการบันทึก
4 6639 นายพิพัฒน์พงศ์พันธ์ ธนูศร 5/3 รอการบันทึก
5 6670 นายศราวุฒิ จันทร์ดี 5/3 รอการบันทึก
6 6813 นายธีมา จันทคัด 5/3 รอการบันทึก
7 7420 นายกฤษฏา ปีเจริญ 5/3 รอการบันทึก
8 7421 นายณัฐภูมิ เมฆฉาย 5/3 รอการบันทึก
9 7422 นายธนพล อนุสามิ 5/3 รอการบันทึก
10 7424 นายพรชัย ป้องพิมาย 5/3 รอการบันทึก
11 7425 นายศุภกฤต สมนอก 5/3 รอการบันทึก
12 7426 นายสรศักดิ์ น้อยน้ำคำ 5/3 รอการบันทึก
13 7427 นายสิงห์เดช เก่งสิงห์ดง 5/3 รอการบันทึก
14 7457 นายจุฬามณี ศรีเรืองแท้ 5/3 รอการบันทึก
15 7466 นายกฤตเมธ พรหมมี 5/3 รอการบันทึก
16 6651 นางสาวสุรารักษ์ อุบลเขียว 5/3 รอการบันทึก
17 6653 นางสาวฉันทพิชญา บิดาทุม 5/3 รอการบันทึก
18 6654 นางสาวพัชรา ธูปจันทร์ 5/3 รอการบันทึก
19 6655 นางสาวพิมพ์อักษร ดอนตุ้มไพร 5/3 รอการบันทึก
20 6658 นางสาวพัชราภรณ์ กำยาน 5/3 รอการบันทึก
21 6667 นางสาวกุลิสรา สีหะไชย 5/3 รอการบันทึก
22 6693 นางสาวพรนภา นวลแตง 5/3 รอการบันทึก
23 7200 นางสาวพัชราพร วงศ์ปู่ 5/3 รอการบันทึก
24 7428 นางสาวไขแสง ไชยศรีรัมย์ 5/3 รอการบันทึก
25 7429 นางสาวจิราวรรณ ดีไทยสงค์ 5/3 รอการบันทึก
26 7430 นางสาวชลธิชา อินทร์สำราญ 5/3 รอการบันทึก
27 7431 นางสาวณัฐพร มั่นเขตวิทย์ 5/3 รอการบันทึก
28 7433 นางสาวนัฐมนต์ คูรอนตอง 5/3 รอการบันทึก
29 7434 นางสาวภัทราวดี ศรีทิพย์ 5/3 รอการบันทึก
30 7435 นางสาวภูษิตา บุบผาชาติ 5/3 รอการบันทึก
31 7690 นางสาวสุชาดา ทาทำนุ 5/3 รอการบันทึก