ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2018-12-13 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 6221 นายธีรภัทร ใจมั่น 6/2 รอการบันทึก
2 6389 นายชินวัตร ธนูศร 6/2 รอการบันทึก
3 6390 นายฐาปกรณ์ สามบุญเรือง 6/2 รอการบันทึก
4 6394 นายศุภกร แช่มช้อย 6/2 รอการบันทึก
5 6403 นายสหัสวรรษ ปัจจัย 6/2 รอการบันทึก
6 6423 นายเตชสิทธิ์ พระเกตุ 6/2 รอการบันทึก
7 6427 นายธีรพัฒน์ ธรรมจิตร์เหมาะ 6/2 รอการบันทึก
8 6428 นายธีรภัทร์ สิงห์โค 6/2 รอการบันทึก
9 6429 นายพรชัย สินดี 6/2 รอการบันทึก
10 6430 นายพันธ์นที บัวทอง 6/2 รอการบันทึก
11 6434 นายรัชชานนท์ เขาแก้ว 6/2 รอการบันทึก
12 6502 นายวิรัตน์ ทองพรม 6/2 รอการบันทึก
13 6796 นายชาคริสต์ ครองบ้าน 6/2 รอการบันทึก
14 7189 นายยุทธพิชัย คมเกตุ 6/2 รอการบันทึก
15 7190 นายวุฒิพงศ์ วรรณคำผุย 6/2 รอการบันทึก
16 6414 นางสาวรัตนาภรณ์ จำรัสศรี 6/2 รอการบันทึก
17 6445 นางสาวชุลิตา เกิดนอก 6/2 รอการบันทึก
18 6447 นางสาวณัฏฐวี สมกุล 6/2 รอการบันทึก
19 6448 นางสาวปิยนันท์ สะพานแก้ว 6/2 รอการบันทึก
20 6450 นางสาวภูษณิศา บุญไทย 6/2 รอการบันทึก
21 6451 นางสาวสุทธิตา เหล่าเขตกิจ 6/2 รอการบันทึก
22 6452 นางสาวสุพรรนี มีโพธิ์ 6/2 รอการบันทึก
23 6453 นางสาวสุพรรษา บุตรดี 6/2 รอการบันทึก
24 6486 นางสาวสิรภัทร ศรีไพรสณ 6/2 รอการบันทึก
25 6513 นางสาวชาลิสา สุภากุล 6/2 รอการบันทึก
26 6521 นางสาวสุพรรนา มีโพธิ์ 6/2 รอการบันทึก
27 6523 นางสาวอัญชลี สิงห์โต 6/2 รอการบันทึก
28 7006 นางสาวเบญจพร ศรณรงค์ 6/2 รอการบันทึก
29 7187 นางสาววรรณธิชา พาพานทาง 6/2 รอการบันทึก
30 7192 นางสาวนันธินา ธิชากรณ์ 6/2 รอการบันทึก
31 7194 นางสาววรรณภา ทัดอยู่ 6/2 รอการบันทึก
32 7701 นางสาวกนกพร ปาปะขัง 6/2 รอการบันทึก