ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2018-12-13 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 6292 นายเพชรมงคล แสนยะมาตร์ 6/3 รอการบันทึก
2 6425 นายธนดล ศรีภูธร 6/3 รอการบันทึก
3 6465 นายนพดล ทาอุบล 6/3 รอการบันทึก
4 7195 นายไกรสร พลสักขวา 6/3 รอการบันทึก
5 7197 นายธนพัชร์ ลอยมา 6/3 รอการบันทึก
6 6440 นางสาวกรรณิการ์ หล้าไทยสง 6/3 รอการบันทึก
7 6441 นางสาวจิดาภา อาษา 6/3 รอการบันทึก
8 6444 นางสาวชลดา บุญคะเณ 6/3 รอการบันทึก
9 6454 นางสาวอทิตยา นิลรัตนานนท์ 6/3 รอการบันทึก
10 6480 นางสาวธัญญลักษณ์ พุทธา 6/3 รอการบันทึก
11 6481 นางสาวปิยมล มุสิกวัต 6/3 รอการบันทึก
12 6485 นางสาววาริน เจริญสินสมบัติ 6/3 รอการบันทึก
13 6489 นางสาวอัมพร โพธิ์ฝ้าย 6/3 รอการบันทึก
14 6509 นางสาวกมลทิพย์ มะลิทอง 6/3 รอการบันทึก
15 6514 นางสาวณัฐพร สีดา 6/3 รอการบันทึก
16 6520 นางสาวสุดารัตน์ พิมลี 6/3 รอการบันทึก
17 6522 นางสาวอภิชญา มีมาก 6/3 รอการบันทึก
18 7198 นางสาวครองขวัญ ฤทธิ์กระจาย 6/3 รอการบันทึก
19 7202 นางสาววรรัตน์ ทีฆะ 6/3 รอการบันทึก
20 7205 นางสาวนิติพร ทุหา 6/3 รอการบันทึก
21 7209 นางสาวณัฐพร ทองวัน 6/3 รอการบันทึก
22 7210 นางสาวกมลทิพย์ สุขเลิศ 6/3 รอการบันทึก
23 7217 นางสาวจันทกานต์ การะภักดี 6/3 รอการบันทึก
24 7227 นางสาวธิดารัตน์ บุผามาลา 6/3 รอการบันทึก
25 7470 นางสาวอาทิตญา ทวีสุข 6/3 รอการบันทึก