ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
การอบรมสุขาภิบาลอาหาร
จัดทำดอกไม้จันทน์
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวช
ประเมินวิทยฐานะ ครูโรงเรียนระหานวิทยา
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล้อมภา
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติโรงเรียนระหานวิทยา
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ติว GAT/PAT และแนะแนวการศึกษาต่อ
เข้าร่วมโครงการยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทา
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรให้ความรู้
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล
วันภาษาไทยโรงเรียนระหานวิทยา 2560