โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ประชุมผู้บริหารกลุ่มวิทยาเขตแสนตอ
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโ
อบรมโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
พิธีเปิดใช้งานห้องอินเตอร์เน็ตเพื่อการสื
โครงการเยาวชนไทย หัวใจสะอาด 2561
ประเมินโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ Zero Wast
ตอนรับนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ
ปฐมนิเทศและปรับสภาพนักเรียนใหม่ ปีการศึก
มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึก
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1
มอบเกียรติบัตร รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ
ฝึกภาคสนาม นศท.รร.ระหานวิทยา ปี 2/60
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 โรงเรียนระหานวิท
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขา