โครงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one idol
ตอนรับนายอำเภอบึงสามัคคีคนใหม่
พิธีปิดการฝึกภาคปกติ ศฝ.นศท.มทบ.31
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร แนะแนวการศึกษาต่อ
เจ้าหน้าที่ตำรวจให้คำแนะนำกับนักเรียนเรื
ประเมินนิเทศติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
รับโล่ในฐานะสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น ด้าน
อบรมพัฒนาคุณธรรมจริธรรมนักเรียน
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ประชุมผู้บริหารกลุ่มวิทยาเขตแสนตอ
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโ
อบรมโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
พิธีเปิดใช้งานห้องอินเตอร์เน็ตเพื่อการสื
โครงการเยาวชนไทย หัวใจสะอาด 2561