มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1
มอบเกียรติบัตร รักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ
ฝึกภาคสนาม นศท.รร.ระหานวิทยา ปี 2/60
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 โรงเรียนระหานวิท
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขา
การทดสอบข้อสอบส่วนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มอบรางวัลก
มอบของขอบคุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2/256
เปิดบ้านวิชาการ ระหานวิทยา
หัวหน้าหน่วยงานพบนักเรียน ตามโครงการพบนา
วันครู อ.บึงสามัคคี
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี
ประชุมเตรียมการวันครู 2561