นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
 
ประจำวันที่
 13-10-2017
 
ห้อง 1/1 ครูที่ปรึกษา
  

ครูปราณี แป้นแก้ว

  

ครูเทิดเกียรติ อนุสุริยา

  

ครูนันทรัตน์ ทองดีวิเศษ

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7230
เด็กชาย กฤชตะวัน     เอี่ยมสะอาด
รอการบันทึก
1
0
0
2
7231
เด็กชาย เกียรติชัย     เกตุสุวรรณ์
รอการบันทึก
0
0
0
3
7232
เด็กชาย จตุพล     ลิ้มสุวรรณ
รอการบันทึก
2
1
0
4
7233
เด็กชาย ชรัมย์รัตน์     อิ่มเคี่ยม
รอการบันทึก
0
5
0
5
7234
เด็กชาย โชคทวี     ราชบุตรศรี
รอการบันทึก
0
0
0
6
7235
เด็กชาย ธนากร เที่ยงอยู่     เที่ยงอยู่
รอการบันทึก
1
1
0
7
7236
เด็กชาย น้ำเงิน     ปานเงิน
รอการบันทึก
1
0
0
8
7237
เด็กชาย บุญยกรณ์     ชื่นด้วง
รอการบันทึก
0
0
0
9
7238
เด็กชาย พิสิษฐ์     ดัชทุยาวัฒน์
รอการบันทึก
8
2
0
10
7239
เด็กชาย ยศสรัล     แก้วตา
รอการบันทึก
0
0
0
11
7240
เด็กชาย วัชรวิทย์     กระเช้าเงิน
รอการบันทึก
1
0
0
12
7241
เด็กชาย พิชัยพรหม     จันทร์ทับทิม
รอการบันทึก
0
0
0
13
7242
เด็กชาย วิทยากร     กระเสตวิทย์
รอการบันทึก
0
0
0
14
7243
เด็กชาย วิวัฒน์วงศ์วรรณ     ธนูศร
รอการบันทึก
0
0
0
15
7244
เด็กชาย สมประสงค์     บัวศรีตัน
รอการบันทึก
0
0
0
16
7245
เด็กชาย สมศักดิ์     คลุ้มกล่ำ
รอการบันทึก
0
0
0
17
7246
เด็กชาย สวิตต์     ดีเสมอ
รอการบันทึก
2
1
0
18
7247
เด็กชาย อนุรักษ์     ป้องเขต
รอการบันทึก
3
1
0
19
7248
เด็กชาย อภิรักษ์     อ้อยฉิมพลี
รอการบันทึก
0
1
0
20
7249
เด็กชาย อากา    
รอการบันทึก
0
0
0
21
7250
เด็กหญิง กัญญาวีร์     อ่อนน้อม
รอการบันทึก
0
0
0
22
7251
เด็กหญิง จิตรดา     ดอนพงไพร
รอการบันทึก
1
1
0
23
7252
เด็กหญิง จุฑามาศ     พุเพ่ง
รอการบันทึก
0
0
0
24
7253
เด็กหญิง เจนจิรา     จั่นเพชร
รอการบันทึก
0
0
0
25
7254
เด็กหญิง ดวงฤทัย     อ้นพา
รอการบันทึก
0
0
0
26
7255
เด็กหญิง ธนกาญจน์     ป้องเต่า
รอการบันทึก
0
1
0
27
7256
เด็กหญิง บัณฑิตา     วอขวา
รอการบันทึก
0
1
0
28
7257
เด็กหญิง บุญยาพร     ดาสา
รอการบันทึก
0
0
0
29
7258
เด็กหญิง ปราถนา     บุญเชย
รอการบันทึก
0
0
0
30
7259
เด็กหญิง เยาวลักษณ์     มาลาศรี
รอการบันทึก
0
0
0
31
7260
เด็กหญิง วนิดา     อ่อนโยน
รอการบันทึก
0
0
0
32
7261
เด็กหญิง วราลักษณ์     วานุนาม
รอการบันทึก
0
0
0
33
7262
เด็กหญิง วัชราภรณ์     วัฒนศิริ
รอการบันทึก
1
3
0
34
7264
เด็กหญิง อภิชญา     การะภักดี
รอการบันทึก
0
0
0
35
7263
เด็กหญิง วิลาสินี     สมกุล
รอการบันทึก
0
0
0
36
7265
เด็กหญิง อินทิรา     ขุนพิลึก
รอการบันทึก
2
2
0
37
7456
เด็กหญิง กรวรรณ     ชูอินทร์
รอการบันทึก
0
0
0
38
7458
เด็กหญิง จุฑาภรณ์     สายสุนีย์
รอการบันทึก
0
0
0