นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
 
ประจำวันที่
 14-02-2018
 
ห้อง 1/5 ครูที่ปรึกษา
  

ครูวันวิสา พวงสุมาลี

  

ครูนิสากร มิลามัย

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7372
เด็กชาย กฤษณพงศ์     แก้วสาตร
0
3
0
2
7373
เด็กชาย จักรกฤษ     พิสุราช
0
1
0
3
7374
เด็กชาย ชนากานต์     สโมสร
2
0
0
4
7375
เด็กชาย ณัฐพร     อินทนนท์
0
0
0
5
7376
เด็กชาย ณัฐวุฒิ     สุขโกกี
2
0
0
6
7377
เด็กชาย ธนกาญจน์     ประกอบมิตร
1
0
0
7
7378
เด็กชาย ธรรมสรณ์     สุภากุล
0
0
0
8
7379
เด็กชาย นครินทร์     จูแนบ
0
3
0
9
7380
เด็กชาย นพวินท์     สุขโข
1
0
0
10
7381
เด็กชาย นัดทพล     ทองสมบูรณ์
0
0
0
11
7382
เด็กชาย นิพิฐพนธ์     บัวอินทร์
0
2
0
12
7383
เด็กชาย ปฏิพัทธ์     ศรีสมุทร
2
7
0
13
7384
เด็กชาย ปาณรพัตร์     พานสัมฤทธิ์
0
0
0
14
7385
เด็กชาย ปิติภูมิ     คลังกลาง
0
1
0
15
7386
เด็กชาย พิรยะ     หลากจิตร
0
1
0
16
7387
เด็กชาย ภาณุพงศ์     พรหมมาตร์
0
0
0
17
7388
เด็กชาย ภูวนันท์     มั่นเดชวิทย์
2
0
0
18
7389
เด็กชาย ภูมิพิพัฒ     วรชินา
1
0
0
19
7390
เด็กชาย วงศ์รภีษ์     ดามิลี
1
1
0
20
7391
เด็กชาย วรัญญู     มุสิกวัต
2
0
0
21
7392
เด็กชาย วิษณุ     เหลี่ยมมณี
0
6
0
22
7393
เด็กชาย สุริยา     วรชินา
0
0
0
23
7394
เด็กชาย อดิเทพ     มีโพธิ์
2
0
0
24
7395
เด็กชาย อรุณ     พวงทอง
0
1
0
25
7397
เด็กหญิง ณัฎฐณิชา     ใบเนียม
0
1
0
26
7398
เด็กหญิง ธิติมา     บุญแสง
1
3
0
27
7399
เด็กหญิง เนตรดาว     นิ่มมี
0
0
0
28
7400
เด็กหญิง พิมลพรรณ     แป้นสุวรรณ
0
2
0
29
7401
เด็กหญิง มณฑิตา     ชำนาญ
0
0
0
30
7402
เด็กหญิง วัชรินทร์     แก้วเกตุ
0
1
0
31
7403
เด็กหญิง สุกันยา     มาอุ้ย
0
1
0
32
7405
เด็กหญิง สุภัสสรา     เพชรทักษิณ
1
2
0
33
7406
เด็กหญิง อาทิตยา     โคตสีนวล
0
0
0