นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
 
ประจำวันที่
 13-10-2017
 
ห้อง 2/1 ครูที่ปรึกษา
  

ครูวิไลพร พฤกษชาติ

  

ครูอำนวย ศรีสุพล

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7032
เด็กชาย จีรชัย     คำดำ
รอการบันทึก
4
5
0
2
7033
เด็กชาย ธีรวุธ     อ้อยฉิมพลี
รอการบันทึก
0
0
0
3
7034
เด็กชาย ภาณุมาศ     อินทร์ทอง
รอการบันทึก
0
1
0
4
7035
เด็กชาย ฉัตรชัย     ทองเกิด
รอการบันทึก
1
8
0
5
7037
เด็กชาย พรชัย     หอมสิน
รอการบันทึก
0
1
0
6
7039
เด็กชาย ปรเมศวร์     บุตรวงษ์
รอการบันทึก
0
7
1
7
7040
เด็กชาย พลากรณ์     สีลาดเลา
รอการบันทึก
3
7
0
8
7041
เด็กชาย อนุชาวุฒิ     อนุสามิ
รอการบันทึก
6
3
0
9
7043
เด็กชาย ธนวัฒน์     ริ้วทอง
รอการบันทึก
3
5
0
10
7044
เด็กชาย ทัตพล     เสวกวิหาลี
รอการบันทึก
22
18
0
11
7067
เด็กชาย สิทธิศักดิ์     วงษ์มา
รอการบันทึก
3
2
0
12
7082
เด็กชาย วันชัย     พันคง
รอการบันทึก
1
5
0
13
7085
เด็กชาย ภูริภัทร     จังพล
รอการบันทึก
3
3
2
14
7146
เด็กชาย ภูเบศน์     ศรีกำแหง
รอการบันทึก
0
1
0
15
7213
เด็กชาย ธนกร     พิลึก
รอการบันทึก
0
1
0
16
7045
เด็กหญิง จุฑาทิพย์     ไกรสีทา
รอการบันทึก
2
5
0
17
7046
เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์     ฟองหนองอ้อ
รอการบันทึก
0
0
0
18
7048
เด็กหญิง อนันตกานต์     ขันลุย
รอการบันทึก
0
1
0
19
7049
เด็กหญิง สุจิรา     ศรีประเทส
รอการบันทึก
0
1
0
20
7050
เด็กหญิง พรณิชา     กิจประสงค์
รอการบันทึก
1
5
0
21
7051
เด็กหญิง แพรพรรณ     ธูปจันทร์
รอการบันทึก
6
10
0
22
7052
เด็กหญิง ชลภัทร     ศรีเพ็ง
รอการบันทึก
3
1
0
23
7053
เด็กหญิง กุลณัฐ     นาคมี
รอการบันทึก
0
3
0
24
7054
เด็กหญิง หฤทัย     เบ็ญจา
รอการบันทึก
0
1
0
25
7055
เด็กหญิง ธัญญารัตน์     ศรีพรมมา
รอการบันทึก
0
1
0
26
7056
เด็กหญิง อรุณนีย์     จัทรเหมวัต
รอการบันทึก
0
0
0
27
7057
เด็กหญิง ผกามาศ     บัวเข็ม
รอการบันทึก
0
3
0
28
7059
เด็กหญิง ธนกร     ศรัทธาธรรม
รอการบันทึก
1
4
0
29
7060
เด็กหญิง ปวีณา     บุญประจักษ์
รอการบันทึก
1
0
0
30
7061
เด็กหญิง กมลชนก     โป๊ะขันที
รอการบันทึก
1
3
0
31
7062
เด็กหญิง ศศิธร     ธนูศร
รอการบันทึก
2
6
0
32
7063
เด็กหญิง ประภัศรา     ชญาน์ณฐนันท์
รอการบันทึก
0
6
0
33
7064
เด็กหญิง สุกัลยา     เชิงหอม
รอการบันทึก
3
4
0
34
7065
เด็กหญิง ศิริวรรณ     ภู่กลัด
รอการบันทึก
0
5
0