นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
 
ประจำวันที่
 14-02-2018
 
ห้อง 2/3 ครูที่ปรึกษา
  

ครูนิคม แน่นอุดร

  

ครูมรกต ทับโพธิ์

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7036
เด็กชาย ปรมี     ตู๋ปาน
13
7
0
2
7104
เด็กชาย ยศกร     สีจันทร์ลา
2
6
0
3
7105
เด็กชาย ชลณะธี     โฮมแพน
0
1
0
4
7106
เด็กชาย เทวินทร์     แดงสิงห์
2
7
0
5
7107
เด็กชาย วีรวัฒน์     การภักดี
1
0
0
6
7109
เด็กชาย สุชาติ     ถ้วนถี่
ขาด
24
14
0
7
7110
เด็กชาย ศุภฤกษ์     ดียิ่ง
3
4
0
8
7111
เด็กชาย กฤษฎา     อังคะสุวรรณ์
2
2
0
9
7112
เด็กชาย วิชานนท์     ศรีมาเล้าเต่า
1
0
0
10
7113
เด็กชาย กฤษดา     พึ่งเพิ้ง
3
0
0
11
7114
เด็กชาย ปรัชญา     จำปาศักดิ์
1
4
0
12
7115
เด็กชาย เอกลักษณ์     แก่นกสิการ
5
4
0
13
7116
เด็กชาย พิบูลชัย     วรชินา
1
4
0
14
7117
เด็กชาย อดิศร     ในประเทศ
1
2
0
15
7118
เด็กชาย ศักดา     ประเวศ
5
7
0
16
7121
เด็กชาย ชัยวุฒิ     นรสิงห์
ขาด
78
17
0
17
7122
เด็กชาย นัฐพงษ์     ผิวเหลือง
ขาด
24
15
0
18
7123
เด็กชาย ธนากร     วงษ์สว่าง
ขาด
29
12
0
19
7220
เด็กชาย สถาพร     แสนพรหม
6
7
0
20
7453
เด็กชาย ธาดา     ลุดโถ
8
5
0
21
6923
เด็กหญิง วราภรณ์     อ้นพา
9
7
0
22
7125
เด็กหญิง กานต์พิชชา     ทองอ่อน
2
5
0
23
7126
เด็กหญิง ปนัดดา     น้อยรักษา
4
1
0
24
7127
เด็กหญิง อทิติยาภรณ์     แสนหาญ
12
6
0
25
7128
เด็กหญิง รุ่งนภา     ขุนพิลึก
7
5
0
26
7129
เด็กหญิง ปรัชญาภรณ์     สังข์ประเสริฐ
4
1
0
27
7131
เด็กหญิง โสภิศนภา     ราชคำ
2
3
0
28
7132
เด็กหญิง ไพลิน     ศรีรังสรรค์
7
4
0
29
7133
เด็กหญิง จุฑามณี     แซ่ลิ้ม
5
6
0
30
7134
เด็กหญิง สุกัญญา     ปิ่นแก้ว
15
6
0
31
7136
เด็กหญิง เจนจิรา     หลักคำ
1
3
0
32
7137
เด็กหญิง ภัทราพร     การะภักดี
0
1
0
33
7138
เด็กหญิง ชนัญธิดา     พรมเขียน
3
2
1
34
7139
เด็กหญิง จินตรา     เอี่ยมพันธ์
4
4
0
35
7452
เด็กหญิง ปฐมพร     กระจ่างศรี
5
7
0
36
7467
เด็กหญิง นฤมล     สารีพันธ์
11
13
0