นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
 
ประจำวันที่
 13-10-2017
 
ห้อง 2/4 ครูที่ปรึกษา
  

ครูทัศนีย์ จันทร์หา

  

ครูวิไลลักษณ์ โชติช่วง

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7142
เด็กชาย ธนพัฒน์     ศรีเดช
รอการบันทึก
3
2
0
2
7143
เด็กชาย ธนาวุฒิ     สุนทรบูตร
รอการบันทึก
1
5
0
3
7144
เด็กชาย ณัฐพล     ไชยโสภา
รอการบันทึก
2
3
0
4
7145
เด็กชาย ศตายุ     สายบุญเจียม
รอการบันทึก
2
1
0
5
7149
เด็กชาย ภาณุพงศ์     อ้นพา
รอการบันทึก
3
0
0
6
7150
เด็กชาย ศิริวัฒน์     เจริญราช
รอการบันทึก
1
0
0
7
7151
เด็กชาย ณัฐวัตร     เพียรการ
รอการบันทึก
0
2
0
8
7152
เด็กชาย ภาคภูมิ     ฮ้อดี
รอการบันทึก
5
2
0
9
7154
เด็กชาย ชวลิต     โกมินทร์
รอการบันทึก
12
1
0
10
7155
เด็กชาย อภิชัย     มหาไชย
รอการบันทึก
3
2
0
11
7156
เด็กชาย ณัฐวุฒิ     หว่านผล
รอการบันทึก
6
10
0
12
7157
เด็กชาย ณัฐชกิตติ์     เอี่ยมพันธ์
รอการบันทึก
6
7
0
13
7158
เด็กชาย เจษฎาภรณ์     กิจสุรัตน์
รอการบันทึก
3
4
0
14
7159
เด็กชาย วราภร     ศรีสมุทร์
รอการบันทึก
3
2
0
15
7160
เด็กชาย กิตติศักดิ์     ธาตุทอง
รอการบันทึก
7
4
0
16
7161
เด็กชาย ธนกฤษ     บุญตัน
รอการบันทึก
6
0
0
17
7162
เด็กชาย อัครพล     บัวผัน
รอการบันทึก
2
18
0
18
7163
เด็กชาย อนุกููล     คำป้อง
รอการบันทึก
11
5
0
19
7463
เด็กชาย กมล     กลิ่นจันทร์
รอการบันทึก
4
6
0
20
7465
เด็กชาย สุทิวัส     บุญกูล
รอการบันทึก
2
0
0
21
7058
เด็กหญิง ทิตยา     อุดมรัตน์
รอการบันทึก
1
0
0
22
7164
เด็กหญิง กรรณิการ์     แสนโท
รอการบันทึก
1
2
0
23
7165
เด็กหญิง พัชรินทร์     ทองบุตร
รอการบันทึก
4
4
0
24
7167
เด็กหญิง กัญญาณัฐ     อินชู
รอการบันทึก
3
5
0
25
7168
เด็กหญิง กมลฉัตร     สุขคำ
รอการบันทึก
2
2
0
26
7169
เด็กหญิง นุชจนาถ     อ่อนสุวรณ์
รอการบันทึก
1
2
0
27
7170
เด็กหญิง อพิชยา     ค้ำชู
รอการบันทึก
25
6
0
28
7171
เด็กหญิง จักษณา     สานิชวรรณ
รอการบันทึก
15
3
0
29
7174
เด็กหญิง นภเกตน์     อ่อนแล
รอการบันทึก
1
1
0
30
7177
เด็กหญิง ณัญฐชา     จุ้ยปาน
รอการบันทึก
25
2
0
31
7178
เด็กหญิง ธัญชนก     ปาระมีศรี
รอการบันทึก
1
1
0
32
7214
เด็กหญิง ณิชารัตน์     กรองบุญมา
รอการบันทึก
15
6
0