นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
 
 
 
 
 
ประจำวันที่
 12-10-2018
 
ห้อง 2/5 ครูที่ปรึกษา
  

ครูวันวิสา พวงสุมาลี

  

ครูนิสากร มิลามัย

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
7372
เด็กชาย กฤษณพงศ์     แก้วสาตร
รอการบันทึก
0
0
0
2
7373
เด็กชาย จักรกฤษ     พิสุราช
รอการบันทึก
0
1
0
3
7375
เด็กชาย ณัฐพร     อินทนนท์
รอการบันทึก
0
0
0
4
7377
เด็กชาย ธนกาญจน์     ประกอบมิตร
รอการบันทึก
0
0
0
5
7378
เด็กชาย ธรรมสรณ์     สุภากุล
รอการบันทึก
0
1
0
6
7379
เด็กชาย นครินทร์     จูแนบ
รอการบันทึก
0
0
0
7
7380
เด็กชาย นพวินท์     สุขโข
รอการบันทึก
0
1
0
8
7381
เด็กชาย นัดทพล     ทองสมบูรณ์
รอการบันทึก
0
1
0
9
7382
เด็กชาย นิพิฐพนธ์     บัวอินทร์
รอการบันทึก
0
0
0
10
7385
เด็กชาย ปิติภูมิ     คลังกลาง
รอการบันทึก
0
3
0
11
7386
เด็กชาย พิรยะ     หลากจิตร
รอการบันทึก
0
0
0
12
7387
เด็กชาย ภาณุพงศ์     พรหมมาตร์
รอการบันทึก
0
0
0
13
7388
เด็กชาย ภูวนันท์     มั่นเดชวิทย์
รอการบันทึก
0
0
0
14
7389
เด็กชาย ภูมิพิพัฒ     วรชินา
รอการบันทึก
0
0
0
15
7390
เด็กชาย วงศ์รภีษ์     ดามิลี
รอการบันทึก
0
0
0
16
7391
เด็กชาย วรัญญู     มุสิกวัต
รอการบันทึก
0
0
0
17
7392
เด็กชาย วิษณุ     เหลี่ยมมณี
รอการบันทึก
0
1
0
18
7393
เด็กชาย สุริยา     วรชินา
รอการบันทึก
0
0
0
19
7394
เด็กชาย อดิเทพ     มีโพธิ์
รอการบันทึก
0
0
0
20
7395
เด็กชาย อรุณ     พวงทอง
รอการบันทึก
0
0
0
21
07699
เด็กชาย อาวุธ     สมพะบุตร
รอการบันทึก
0
0
0
22
07397
เด็กหญิง ณัฏฐณิชา     ใบเนียม
รอการบันทึก
0
0
0
23
7398
เด็กหญิง ธิติมา     บุญแสง
รอการบันทึก
0
1
0
24
7399
เด็กหญิง เนตรดาว     นิ่มมี
รอการบันทึก
0
0
0
25
7400
เด็กหญิง พิมลพรรณ     แป้นสุวรรณ
รอการบันทึก
0
0
0
26
7401
เด็กหญิง มณฑิตา     ชำนาญ
รอการบันทึก
0
0
0
27
7402
เด็กหญิง วัชรินทร์     แก้วเกตุ
รอการบันทึก
0
0
0
28
7403
เด็กหญิง สุกันยา     มาอุ้ย
รอการบันทึก
0
0
0
29
7405
เด็กหญิง สุภัสสรา     เพชรทักษิณ
รอการบันทึก
0
0
0
30
7406
เด็กหญิง อาทิตยา     โคตสีนวล
รอการบันทึก
0
0
0
31
07694
เด็กหญิง ฑิฆัมพร     สุขสารี
รอการบันทึก
0
0
0