นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
 
ประจำวันที่
 14-02-2018
 
ห้อง 3/1 ครูที่ปรึกษา
  

ครูฐานันดร์ แย้มนิล

  

ครูธาวินี ดอนตุ้มไพร

  

ครูธนวัฏ เอี่ยมชะโอด

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6817
เด็กชาย กิตติศักดิ์     ดีบ้านคลอง
3
0
1
2
6818
เด็กชาย เกรียงไกร     สิบมี
46
3
30
3
6819
เด็กชาย เขตต์     จังพล
37
5
21
4
6820
เด็กชาย เจษฎา     เหล่าเขตกิจ
8
2
2
5
6821
เด็กชาย ณัฐวุฒิ     วิถุนัด
6
0
0
6
6822
เด็กชาย ไตรรงค์     เที่ยงคงมา
2
1
2
7
6824
เด็กชาย ธนานันท์     พลชัยมาตร
1
0
1
8
6825
เด็กชาย ธีระพัฒน์     พวงจันทร์ศรี
2
3
6
9
6826
เด็กชาย นพรัตน์     มาฤาษี
มาสาย
21
1
17
10
6827
เด็กชาย บัณฑิต     เข็มสร
3
1
0
11
6828
เด็กชาย พรชัย     ดีบ้านคลอง
2
0
3
12
6829
เด็กชาย ภีรเดช     น่วมยิ้ม
1
1
0
13
6830
เด็กชาย ศิรวิทย์     เอี่ยมมา
24
8
1
14
6831
เด็กชาย ศุภชัย     อักรศรี
1
0
2
15
6832
เด็กชาย อนิรุทธิ์     ม่วงมี
มาสาย
21
6
4
16
6833
เด็กชาย อนุรักษ์     เหล็กคม
10
1
1
17
6834
เด็กชาย อัศนี     ภู่ทอง
0
2
1
18
7008
เด็กชาย ภูมิธรรม     เหลืองอภิชาติ
มาสาย
30
2
30
19
6837
เด็กหญิง กัญญารัตน์     พูนศรี
0
5
2
20
6838
เด็กหญิง จินต์จุฑา     แก้วบัวดี
5
12
1
21
6839
เด็กหญิง จุฬารัตน์     เกตุอินทร
6
1
0
22
6840
เด็กหญิง ชนิภรณ์     ฤทธิ์กระจาย
6
8
1
23
6841
เด็กหญิง ชาลิสา     พุ่มทอง
4
4
0
24
6842
เด็กหญิง ชิตชนก     นาคมี
2
1
0
25
6843
เด็กหญิง ชุติมณฑน์     สีทา
0
1
0
26
6845
เด็กหญิง ทิพย์วิมล     พันคง
2
3
0
27
6846
เด็กหญิง เบญญาภา     ฉ่ำชื่นวงค์
1
4
1
28
6847
เด็กหญิง ไปรยา     ฤทธิ์กระจาย
0
4
0
29
6848
เด็กหญิง ยาวณี     พันคง
0
0
0
30
6849
เด็กหญิง วชิรญาณ์     ธิดา
3
14
0
31
6850
เด็กหญิง วนัฏชา     ดาสาลี
2
5
0
32
6851
เด็กหญิง วรรณสา     ปุ้ยโส
0
0
0
33
6853
เด็กหญิง วิภาวรรณ     ช่างย้อม
0
0
0
34
6855
เด็กหญิง อภินชา     สวัวดิ์นะที
3
3
0
35
6879
เด็กหญิง ธนัชชา     แพงแก้ว
2
0
1
36
6921
เด็กหญิง โยษิตา     วงษ์สุวรรณ
0
1
2
37
6932
เด็กหญิง อวัศยา     เรื่อศรีจันทร์
1
0
1