นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
 
ประจำวันที่
 14-02-2018
 
ห้อง 3/3 ครูที่ปรึกษา
  

ครูไพโรจน์ สิงห์โต

  

ครูวชิราภรณ์ มหามิตร

  

ครูนวลจรีย์ ดาสาลี

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6835
เด็กชาย อานนท์     มะลิลา
17
0
0
2
6896
เด็กชาย กันตินันท์     บุญประจักษ์
5
1
0
3
6897
เด็กชาย เกียรติศักดิ์     แหล่งสนาม
11
0
0
4
6898
เด็กชาย จิรสิน     ลือคำหาญ
6
0
0
5
6899
เด็กชาย ชัยยานนท์     วงค์สุวรรณ
12
0
0
6
6900
เด็กชาย ฐิติพงส์     สงห์โต
ขาด
28
2
0
7
6901
เด็กชาย นวพล     ศรีจันทร์
7
0
0
8
6902
เด็กชาย นันธพงศ์     นาคเอก
5
0
0
9
6903
เด็กชาย ภาณุวัฒน์     พัดเถื่อน
4
1
0
10
6904
เด็กชาย รัฐกานต์     ศักดิ์วิทย์
16
2
0
11
6905
เด็กชาย วรรณนัย     ไชยหงษ์
5
1
0
12
6906
เด็กชาย วราวุฒิ     สังข์ประเสริฐ
4
0
0
13
6907
เด็กชาย วิทวัส     เข็้มนาค
30
1
0
14
6908
เด็กชาย วิริยะ     มูลมิรัตน์
ขาด
23
1
0
15
6909
เด็กชาย ศักดิ์ดา     สุวรรณบล
17
2
0
16
6910
เด็กชาย ศุภกร     แก้วบัวดี
ขาด
23
0
0
17
6911
เด็กชาย สิทธินนท์     ปุริโส
ขาด
6
1
0
18
6912
เด็กชาย สุทธิกานต์     แดงสิงห์
8
2
0
19
6913
เด็กชาย อนัยลักษณ์     สิงห์บุญ
18
1
0
20
6914
เด็กชาย อนุชา     อุดมเพ็ชร
6
1
0
21
7015
เด็กชาย ศุภกฤต     พรรณานนท์
18
5
1
22
7450
เด็กชาย พีระพัฒน์     ปาระมีศรี
1
0
0
23
6916
เด็กหญิง กนกวรรณ     อ้อยฉิมพลี
ขาด
11
0
0
24
6918
เด็กหญิง จิราภรณ์     แดงสิงห์
46
2
0
25
6919
เด็กหญิง ธนัชพร     คีรีเรือง
2
4
0
26
6924
เด็กหญิง ศศิพร     พันธุ์อุดร
4
1
0
27
6926
เด็กหญิง สริตา     อินทร์สวาท
4
4
0
28
6927
เด็กหญิง ศิวิมล     ลิ้มง่วนฮวด
24
2
0
29
6928
เด็กหญิง สุภัสสรา     บุบผาวรรณา
ขาด
31
2
0
30
6930
เด็กหญิง อริสรา     โตยะบุตร
11
3
0
31
6931
เด็กหญิง อริสา     สำนักบ้านโคก
ขาด
11
3
0
32
7223
เด็กหญิง กนกวรรณ     เกตุแก้ว
ขาด
27
1
0