นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
 
ประจำวันที่
 14-03-2018
 
ห้อง 3/3 ครูที่ปรึกษา
  

ครูไพโรจน์ สิงห์โต

  

ครูวชิราภรณ์ มหามิตร

  

ครูนวลจรีย์ ดาสาลี

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6835
เด็กชาย อานนท์     มะลิลา
รอการบันทึก
19
0
0
2
6896
เด็กชาย กันตินันท์     บุญประจักษ์
รอการบันทึก
5
1
0
3
6897
เด็กชาย เกียรติศักดิ์     แหล่งสนาม
รอการบันทึก
12
0
0
4
6898
เด็กชาย จิรสิน     ลือคำหาญ
รอการบันทึก
6
0
0
5
6899
เด็กชาย ชัยยานนท์     วงค์สุวรรณ
รอการบันทึก
14
0
0
6
6900
เด็กชาย ฐิติพงส์     สงห์โต
รอการบันทึก
31
2
0
7
6901
เด็กชาย นวพล     ศรีจันทร์
รอการบันทึก
7
0
0
8
6902
เด็กชาย นันธพงศ์     นาคเอก
รอการบันทึก
5
0
0
9
6903
เด็กชาย ภาณุวัฒน์     พัดเถื่อน
รอการบันทึก
4
1
0
10
6904
เด็กชาย รัฐกานต์     ศักดิ์วิทย์
รอการบันทึก
17
2
0
11
6905
เด็กชาย วรรณนัย     ไชยหงษ์
รอการบันทึก
5
1
0
12
6906
เด็กชาย วราวุฒิ     สังข์ประเสริฐ
รอการบันทึก
4
0
0
13
6907
เด็กชาย วิทวัส     เข็้มนาค
รอการบันทึก
32
1
0
14
6908
เด็กชาย วิริยะ     มูลมิรัตน์
รอการบันทึก
25
1
0
15
6909
เด็กชาย ศักดิ์ดา     สุวรรณบล
รอการบันทึก
18
2
0
16
6910
เด็กชาย ศุภกร     แก้วบัวดี
รอการบันทึก
24
0
0
17
6911
เด็กชาย สิทธินนท์     ปุริโส
รอการบันทึก
6
1
0
18
6912
เด็กชาย สุทธิกานต์     แดงสิงห์
รอการบันทึก
8
3
0
19
6913
เด็กชาย อนัยลักษณ์     สิงห์บุญ
รอการบันทึก
19
1
0
20
6914
เด็กชาย อนุชา     อุดมเพ็ชร
รอการบันทึก
8
1
0
21
7015
เด็กชาย ศุภกฤต     พรรณานนท์
รอการบันทึก
18
5
1
22
7450
เด็กชาย พีระพัฒน์     ปาระมีศรี
รอการบันทึก
1
0
0
23
6916
เด็กหญิง กนกวรรณ     อ้อยฉิมพลี
รอการบันทึก
11
0
0
24
6919
เด็กหญิง ธนัชพร     คีรีเรือง
รอการบันทึก
2
4
0
25
6924
เด็กหญิง ศศิพร     พันธุ์อุดร
รอการบันทึก
4
1
0
26
6926
เด็กหญิง สริตา     อินทร์สวาท
รอการบันทึก
4
4
0
27
6927
เด็กหญิง ศิวิมล     ลิ้มง่วนฮวด
รอการบันทึก
24
2
0
28
6928
เด็กหญิง สุภัสสรา     บุบผาวรรณา
รอการบันทึก
31
3
0
29
6930
เด็กหญิง อริสรา     โตยะบุตร
รอการบันทึก
11
3
0
30
6931
เด็กหญิง อริสา     สำนักบ้านโคก
รอการบันทึก
12
3
0
31
7223
เด็กหญิง กนกวรรณ     เกตุแก้ว
รอการบันทึก
28
1
0