นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
 
ประจำวันที่
 14-03-2018
 
ห้อง 3/4 ครูที่ปรึกษา
  

ครูนนทพร อรรถาวีย์

  

ครูปลวัชร พุ่มพวง

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6823
เด็กชาย ธนากร     อุทุมพัน
รอการบันทึก
27
0
0
2
6871
เด็กชาย พฤกษา     ธนูศร
รอการบันทึก
44
2
0
3
6872
เด็กชาย พีรพัฒน์     นาคสนิท
รอการบันทึก
25
0
7
4
6933
เด็กชาย ก้องภพ     อินไกรดี
รอการบันทึก
38
1
6
5
6934
เด็กชาย กิ่งเกล้า     หนูแสง
รอการบันทึก
20
7
0
6
6936
เด็กชาย เกียรติศักดิ์     วระชินา
รอการบันทึก
42
3
5
7
6938
เด็กชาย ชลชาติ     แรงซึ่งชิวตร์
รอการบันทึก
18
0
0
8
6941
เด็กชาย ธนากร     คุ้มจุ่น
รอการบันทึก
8
0
0
9
6942
เด็กชาย ธนาวุฒิ     แสงเงิน
รอการบันทึก
30
0
3
10
6943
เด็กชาย นุทิชัย     กรุงเก่า
รอการบันทึก
6
4
1
11
6944
เด็กชาย ปรีดา     ศิลา
รอการบันทึก
6
3
2
12
6945
เด็กชาย ภูวนาท     สุพร
รอการบันทึก
3
1
0
13
6947
เด็กชาย ราชศักดิ์     เพชรพงส์
รอการบันทึก
25
35
0
14
6948
เด็กชาย วรากร     คำพิลา
รอการบันทึก
31
4
0
15
6950
เด็กชาย ศุภโชค     อินทร์รัตน์
รอการบันทึก
16
5
2
16
6951
เด็กชาย อนันต์ยศ     สิงห์บุญ
รอการบันทึก
28
4
4
17
6952
เด็กชาย อภิวัฒน์     สุริยะ
รอการบันทึก
24
0
1
18
07469
เด็กชาย จิระสิน     ชาบุตร
รอการบันทึก
5
0
0
19
6888
เด็กหญิง รัตนาภรณ์     มีหนองแขม
รอการบันทึก
8
0
1
20
6953
เด็กหญิง กุสุมา     พูนมาก
รอการบันทึก
6
8
0
21
6954
เด็กหญิง จันทกานต์     จันทศิริ
รอการบันทึก
0
1
0
22
6956
เด็กหญิง ชลนิภา     ฤทธิ์ทอง
รอการบันทึก
4
4
0
23
6958
เด็กหญิง พิมลพรรณ     ศรีสมุทร
รอการบันทึก
7
1
0
24
6959
เด็กหญิง รวินท์นิภา     สุทัศน์
รอการบันทึก
0
0
0
25
7027
เด็กหญิง สุพัชฉรา     นิลประสิทธิ์
รอการบันทึก
72
3
5
26
7028
เด็กหญิง สุภาวดี     อ้นพา
รอการบันทึก
2
3
0
27
07229
เด็กหญิง โยษิตา     วงศวัชระการ
รอการบันทึก
34
1
1
28
07461
เด็กหญิง จิราพร     การะภักดี
รอการบันทึก
2
1
0