นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
 
ประจำวันที่
 14-02-2018
 
ห้อง 4/1 ครูที่ปรึกษา
  

ครูผดุงเกียรติ แสนทวีสุข

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6592
นาย เดชนรินทร์     หล้าไทยสงค์
5
2
3
2
6594
นาย มานพ     สุขชู
0
3
0
3
6595
นาย นพัฒน์     นิลวัฒน์
0
1
0
4
6596
นาย สิริรัตน์     บ่อรุณรัตน์
0
0
0
5
6603
นาย พัชรพล     วรชินา
0
1
0
6
6606
นาย ธิติพัทธ์     กานแก้ว
0
1
0
7
6634
นาย กฤษดา     เหระวรรณ
0
3
0
8
6646
นาย พุทธพงษ์     สุริโย
1
3
1
9
6671
นาย ชวลิต     พรมมา
4
0
0
10
7019
นาย ธีรศักดิ์     วิชัย
0
3
0
11
7407
นาย ธีรพัฒน์     สวัสดิ์นะที
3
6
6
12
7408
นาย สุทธิพงษ์     สุภากุล
1
3
0
13
7409
นาย ภาคภูมิ     เสนาบุญ
8
7
10
14
6610
นางสาว วรัญชนา     จำปาศักดิ์
1
4
4
15
6612
นางสาว สิริจันทร์นิษา     ศรีวิชัย
0
0
0
16
6614
นางสาว ปิยะดา     ศรีเกตุ
1
36
1
17
6615
นางสาว ธนาภา     พูลมี
0
2
0
18
6616
นางสาว เนตรนภา     สันทาลุนัย
0
3
0
19
6618
นางสาว อนัญญา     บุญมาพาด
0
6
0
20
6620
นางสาว ชลธิชา     โลเกตุ
1
1
0
21
6621
นางสาว ศิรประภา     กาฬภักดี
0
0
0
22
6623
นางสาว สุรางคนา     สุมังคะละ
0
1
0
23
6625
นางสาว ปัณฑิตา     จันทคัด
0
1
0
24
6626
นางสาว อำพร     อิ่มใจ
0
0
0
25
6627
นางสาว นภัสสร     ทองคำดี
0
0
0
26
6629
นางสาว สุชาวลี     คีรีเรือง
2
1
2
27
6652
นางสาว ปาณิศา     จันทร์ศิริ
0
3
0
28
6656
นางสาว เพียงพร     เพชรทอง
1
0
0
29
6661
นางสาว วิภา     ยมจันทร์
1
0
0
30
6687
นางสาว จันทิรา     แพงกำแหง
0
4
0
31
6689
นางสาว ศรีวิมล     สีขุมเหล็ก
0
3
2
32
6694
นางสาว รัชฎาพร     ทำนาเมือง
3
4
1
33
6696
นางสาว ผกามาศ     สินธุ์บุญ
0
1
0
34
6740
นางสาว เสาวรัตน์     วงษ์สว่าง
4
13
5
35
7410
นางสาว ณัฏฐิดา     สวัสดิ์นะที
0
1
0
36
7412
นางสาว อรุศญา     สุขสารี
0
4
0
37
7438
นางสาว อภิญญา     สารีกิจ
0
1
1