นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
 
ประจำวันที่
 13-10-2017
 
ห้อง 4/3 ครูที่ปรึกษา
  

ครูสุรัตน์ อิ่มเพ็ง

  

ครูนพดนัย ผ่องจิต

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
06607
นาย ศักดิ์สิทธิ์ มากเปี่ยม    
รอการบันทึก
19
0
0
2
6818
นาย เกรียงไกร สืบมี    
รอการบันทึก
6
0
0
3
6864
นาย ณัฐสิทธิ์ แก้วบัวดี    
รอการบันทึก
2
0
0
4
6865
นาย ธงชัย ดียิ่ง    
รอการบันทึก
2
0
0
5
6906
นาย วราวุฒิ สังข์ประเสริฐ    
รอการบันทึก
1
0
0
6
6940
นาย ติณณภพ ภูวงษ์    
รอการบันทึก
3
0
0
7
6948
นาย วรากร คำพิลา    
รอการบันทึก
1
0
0
8
7647
นาย พีรณัฐ กายแก้ว    
รอการบันทึก
0
0
0
9
7648
นาย กฤตภาส ทาสา    
รอการบันทึก
2
0
0
10
7649
นาย ยศนนท์ ศรีนาราง    
รอการบันทึก
24
0
0
11
7650
นาย นาวา ฤทธิ์กระจาย    
รอการบันทึก
0
0
0
12
7651
นาย นพดล บาลไธสงค์    
รอการบันทึก
1
0
0
13
7652
นาย ธนพล มะธุรถ    
รอการบันทึก
1
0
0
14
7653
นาย ตรัยเทพ สารสิงห์    
รอการบันทึก
0
0
0
15
7654
นาย เอราวัณ กันชัยภูมิ    
รอการบันทึก
0
0
0
16
7655
นาย ทนงศักดิ์ ว่องวิการ    
รอการบันทึก
0
0
0
17
7656
นางสาว ขวัญจิรา จันทะคาม    
รอการบันทึก
0
0
0
18
7657
นางสาว ทัศนีย์ ชนัตถ์นิธิ    
รอการบันทึก
3
0
0
19
7658
นางสาว ธัญญาเรศ ชงกด    
รอการบันทึก
2
2
0
20
7659
นางสาว เนตรชนก ช่วงบุตรดี    
รอการบันทึก
1
0
0
21
7660
นางสาว พรนภา พ่วงเกิด    
รอการบันทึก
0
0
0
22
7661
นางสาว รัตติกาล ขุนมาตย์    
รอการบันทึก
2
0
0
23
7662
นางสาว ศตพร ฤทธิ์กระจาย    
รอการบันทึก
1
0
0
24
7663
นางสาว ศันสนีย์ ยิ้มเจริญ    
รอการบันทึก
5
0
0
25
7664
นางสาว สุกัญญา ขันสิงห์หา    
รอการบันทึก
0
0
0
26
7665
นางสาว อริสา วงษ์มา    
รอการบันทึก
0
0
0
27
7685
นางสาว อาภารัตน์ มูลสัน    
รอการบันทึก
0
0
0
28
7686
นางสาว ปิยะดา เจตสรณ์    
รอการบันทึก
1
1
0
29
7695
นางสาว สุนิสา รอดมณี    
รอการบันทึก
2
0
0