นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
 
ประจำวันที่
 14-02-2018
 
ห้อง 4/3 ครูที่ปรึกษา
  

ครูปรีชญา สุขมี

  

ครูอาทิตย์ เข็มศร

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6598
นาย ธีรภัทร์     โพธิ์พิทักษ์
1
0
0
2
6630
นาย ชวนากร     ผาคำ
1
1
0
3
6632
นาย สุทธวีร์     โปทาเมือง
13
0
2
4
6639
นาย พิพัฒน์พงศ์พันธ์     ธนูศร
12
0
0
5
6670
นาย ศราวุฒิ     จันทร์ดี
7
0
0
6
6813
นาย ธีมา     จันทคัด
40
4
2
7
7420
นาย กฤษฏา     ปีเจริญ
3
2
0
8
7421
นาย ณัฐภูมิ     เมฆฉาย
4
2
0
9
7422
นาย ธนพล     อนุสามิ
40
0
2
10
7423
นาย ผดุงศักดิ์     ฐานะ
4
3
0
11
7424
นาย พรชัย     ป้องพิมาย
10
0
1
12
7425
นาย ศุภกฤต     สมนอก
8
2
0
13
7426
นาย สรศักดิ์     น้อยน้ำคำ
ลา
6
1
0
14
7427
นาย สิงห์เดช     เก่งสิงห์ดง
1
0
0
15
7457
นาย จุฬามณี     ศรีเรืองแท้
3
1
0
16
7466
นาย กฤตเมธ     พรหมมี
2
0
0
17
6651
นางสาว สุรารักษ์     อุบลเขียว
6
1
0
18
6653
นางสาว ฉันทพิชญา     บิดาทุม
4
0
1
19
6654
นางสาว พัชรา     ธูปจันทร์
9
2
0
20
6655
นางสาว พิมพ์อักษร     ดอนตุ้มไพร
4
0
0
21
6658
นางสาว พัชราภรณ์     กำยาน
4
2
0
22
6667
นางสาว กุลิสรา     สีหะไชย
7
4
0
23
6693
นางสาว พรนภา     นวลแตง
3
1
0
24
7200
นางสาว พัชราพร     วงศ์ปู่
10
0
0
25
7428
นางสาว ไขแสง     ไชยศรีรัมย์
14
1
3
26
7429
นางสาว จิราวรรณ     ดีไทยสงค์
0
1
0
27
7430
นางสาว ชลธิชา     อินทร์สำราญ
ขาด
6
1
0
28
7431
นางสาว ณัฐพร     มั่นเขตวิทย์
7
2
0
29
7432
นางสาว ดาวเรือง     ปัญจะพันดอน
ขาด
32
3
0
30
7433
นางสาว นัฐมนต์     คูรอนตอง
2
2
0
31
7434
นางสาว ภัทราวดี     ศรีทิพย์
10
2
2
32
7435
นางสาว ภูษิตา     บุบผาชาติ
2
1
0
33
7436
นางสาว มยุเรศ     กระจ่างศรี
ขาด
36
0
0