นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
 
ประจำวันที่
 13-10-2017
 
ห้อง 4/4 ครูที่ปรึกษา
  

ครูไพโรจน์ เตสุ

  

ครูนิสา คีรีรมย์

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6591
นาย ทักษิณ     วงค์นิคม
รอการบันทึก
15
5
11
2
6593
นาย อำพัน     ดวงมาลา
รอการบันทึก
3
0
4
3
6631
นาย ทรงวุฒิ     บรรเทิงกิตย์
รอการบันทึก
1
1
2
4
6637
นาย คามิน     ดาสาลี
รอการบันทึก
15
8
35
5
6643
นาย ณรงค์ศักดิ์     สูงรุ่ง
รอการบันทึก
3
0
9
6
6644
นาย วงตะวัน     จำปาศักดิ์
รอการบันทึก
10
0
12
7
6678
นาย พีรพัฒน์     ด้านจันทรา
รอการบันทึก
11
7
2
8
6681
นาย กรรณทรรป     นาเมืองรักษ์
รอการบันทึก
1
1
0
9
6684
นาย ธนโชติ     เศรษฐสิงห์
รอการบันทึก
83
0
0
10
6711
นาย สุดยอด     สมบุญพร้อม
รอการบันทึก
10
0
7
11
6712
นาย ทนงเดช     เหล็กคม
รอการบันทึก
23
1
10
12
6714
นาย ธันวา     กรุงเก่า
รอการบันทึก
17
10
13
13
6715
นาย ณัฐกิตต์     กุลบุตร
รอการบันทึก
10
2
14
14
6716
นาย ทองพูล     เอกปัจชา
รอการบันทึก
17
1
16
15
6717
นาย นวพล     นาเมืองรักษ์
รอการบันทึก
17
3
15
16
7024
นาย รัฐพงศ์     บัวนาเมือง
รอการบันทึก
87
3
1
17
7226
นาย วรายุทธ     ปั้นโต
รอการบันทึก
108
3
1
18
7440
นาย พลรบ     บุษย์ศรี
รอการบันทึก
56
2
3
19
6650
นางสาว ณิชนันท์     โชคทรัพย์มหาศาล
รอการบันทึก
8
10
15
20
6727
นางสาว สุภาภรณ์     พุ่มพวง
รอการบันทึก
6
3
5
21
6739
นางสาว สุนิสา     พันธ์ละออง
รอการบันทึก
2
4
0
22
6745
นางสาว วริศรา     พ่วงเขียว
รอการบันทึก
5
4
5
23
7010
นางสาว ศุภาลัย     จูนิยม
รอการบันทึก
1
1
0
24
7441
นางสาว ปราริสา     พานชัย
รอการบันทึก
4
13
0
25
7442
นางสาว ศิริกัญญา     ไชยสิม
รอการบันทึก
4
0
0
26
7444
นางสาว นฤมล     เฝ้าเวียงคำ
รอการบันทึก
4
5
1
27
7445
นางสาว อนัทดา     ประสมทอง
รอการบันทึก
0
4
0
28
7446
นางสาว ขวัญสุภาพร     พิมสา
รอการบันทึก
6
2
0
29
7447
นางสาว นวพร     พาบุตดา
รอการบันทึก
2
1
0
30
7448
นางสาว นลพรรณ     เกยเมือง
รอการบันทึก
0
2
1