นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
 
ประจำวันที่
 13-10-2017
 
ห้อง 4/4 ครูที่ปรึกษา
  

ครูไพโรจน์ เตสุ

  

ครูนิสา คีรีรมย์

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6591
นาย ทักษิณ     วงค์นิคม
รอการบันทึก
16
7
12
2
6593
นาย อำพัน     ดวงมาลา
รอการบันทึก
8
1
7
3
6631
นาย ทรงวุฒิ     บรรเทิงกิตย์
รอการบันทึก
1
3
3
4
6637
นาย คามิน     ดาสาลี
รอการบันทึก
19
9
45
5
6643
นาย ณรงค์ศักดิ์     สูงรุ่ง
รอการบันทึก
8
0
10
6
6644
นาย วงตะวัน     จำปาศักดิ์
รอการบันทึก
16
0
14
7
6678
นาย พีรพัฒน์     ด้านจันทรา
รอการบันทึก
15
9
3
8
6681
นาย กรรณทรรป     นาเมืองรักษ์
รอการบันทึก
1
2
0
9
6711
นาย สุดยอด     สมบุญพร้อม
รอการบันทึก
17
0
8
10
6712
นาย ทนงเดช     เหล็กคม
รอการบันทึก
31
1
10
11
6714
นาย ธันวา     กรุงเก่า
รอการบันทึก
24
12
13
12
6715
นาย ณัฐกิตต์     กุลบุตร
รอการบันทึก
16
3
16
13
6716
นาย ทองพูล     เอกปัจชา
รอการบันทึก
24
1
16
14
6717
นาย นวพล     นาเมืองรักษ์
รอการบันทึก
20
6
15
15
6650
นางสาว ณิชนันท์     โชคทรัพย์มหาศาล
รอการบันทึก
19
14
18
16
6727
นางสาว สุภาภรณ์     พุ่มพวง
รอการบันทึก
46
4
5
17
6739
นางสาว สุนิสา     พันธ์ละออง
รอการบันทึก
2
5
0
18
6745
นางสาว วริศรา     พ่วงเขียว
รอการบันทึก
5
6
5
19
7010
นางสาว ศุภาลัย     จูนิยม
รอการบันทึก
1
2
0
20
7441
นางสาว ปราริสา     พานชัย
รอการบันทึก
4
19
0
21
7442
นางสาว ศิริกัญญา     ไชยสิม
รอการบันทึก
4
2
0
22
7444
นางสาว นฤมล     เฝ้าเวียงคำ
รอการบันทึก
5
7
4
23
7445
นางสาว อนัทดา     ประสมทอง
รอการบันทึก
0
4
0
24
7446
นางสาว ขวัญสุภาพร     พิมสา
รอการบันทึก
6
4
0
25
7447
นางสาว นวพร     พาบุตดา
รอการบันทึก
2
1
0
26
7448
นางสาว นลพรรณ     เกยเมือง
รอการบันทึก
1
2
1