นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
 
ประจำวันที่
 14-03-2018
 
ห้อง 4/4 ครูที่ปรึกษา
  

ครูคมศิลป์ ขันลุย

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6819
นาย เขตต์ จังพล    
รอการบันทึก
3
0
0
2
6835
นาย อานนท์ มะลิลา    
รอการบันทึก
3
1
0
3
6859
นาย กันตภณ ดัดประดิษฐ์    
รอการบันทึก
7
0
0
4
6860
นาย กุศล สินดี    
รอการบันทึก
4
0
0
5
6861
นาย ชาลีฟ เหล่าแกมแก้ว    
รอการบันทึก
3
0
0
6
6863
นาย ณัฐพร เกษหอม    
รอการบันทึก
5
1
0
7
6867
นาย ธรรมรักษ์ มาทำมา    
รอการบันทึก
3
0
0
8
6869
นาย บริรักษ์ บุสดี    
รอการบันทึก
3
0
0
9
6873
นาย ลิขิต หน่อสุริวงค์    
รอการบันทึก
5
1
0
10
6874
นาย เสกสรร ทองเสม    
รอการบันทึก
3
0
1
11
6896
นาย กันตินันท์ บุญประจักษ์    
รอการบันทึก
3
0
0
12
6897
นาย เกียรติศักดิ์ แหล่งสนาม    
รอการบันทึก
3
0
0
13
6898
นาย จิรสิน ลือคำหาญ    
รอการบันทึก
3
0
0
14
6902
นาย นันธพงศ์ นาคเอก    
รอการบันทึก
3
0
0
15
6905
นาย วรรธนัย ไชยหงษ์    
รอการบันทึก
3
0
0
16
6908
นาย วิริยะ มูลมิรัตน์    
รอการบันทึก
7
0
0
17
6909
นาย ศักดิ์ดา สุวรรณบล    
รอการบันทึก
4
0
0
18
6912
นาย สุทธิกานต์ แดงสิงห์    
รอการบันทึก
3
0
0
19
6913
นาย อนัญลักษณ์ สิงห์บุญ    
รอการบันทึก
3
0
0
20
6938
นาย ชลชาติ แรงซึ่งชีวิตร์    
รอการบันทึก
4
0
0
21
6939
นาย ณัฐพล เกษหอม    
รอการบันทึก
5
1
0
22
6941
นาย ธนากร คุ้มจุ้น    
รอการบันทึก
3
0
0
23
6942
นาย ธนาวุฒิ แสงเงิน    
รอการบันทึก
4
2
0
24
6945
นาย ภูวนาท สุพร    
รอการบันทึก
4
0
0
25
6947
นาย ราชศักดิ์ เพชรพงศ์    
รอการบันทึก
3
0
0
26
6950
นาย ศุภโชค อินทร์รัตน์    
รอการบันทึก
3
0
0
27
6951
นาย อนันต์ยศ สิงห์บุญ    
รอการบันทึก
3
0
0
28
7469
นาย จิระสิน ชาบุตร    
รอการบันทึก
3
0
0
29
7666
นาย สราวุฒิ สมน้อย    
รอการบันทึก
3
0
0
30
7667
นาย ธาราดล พีลี    
รอการบันทึก
5
2
0
31
6883
นางสาว ปนัดดา ริดมี    
รอการบันทึก
3
1
0
32
6953
นางสาว กุสุมา พูนมาก    
รอการบันทึก
3
1
0
33
6956
นางสาว ชลนิภา ฤทธิ์ทอง    
รอการบันทึก
3
0
0
34
6958
นางสาว พิมลพรรณ ศรีสมุทร    
รอการบันทึก
3
0
0
35
7028
นางสาว สุภาวดี อ้นพา    
รอการบันทึก
3
0
0
36
7451
นางสาว ชลธร เทียนแดง    
รอการบันทึก
3
0
0
37
7461
นางสาว จิราพร การะภักดี    
รอการบันทึก
3
0
0
38
7668
นางสาว รุ่งนภา แก้วพวง    
รอการบันทึก
3
0
0
39
7669
นางสาว ศิริยาพร กันชัยภูมิ    
รอการบันทึก
3
0
0
40
7670
นางสาว ชนาพร พิมสา    
รอการบันทึก
3
0
0