นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
 
ประจำวันที่
 14-03-2018
 
ห้อง 5/2 ครูที่ปรึกษา
  

ครูอุไรวรรณ อุดมสุข

  

ครูจรูญ สารสิงห์

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6221
นาย ธีรภัทร     ใจมั่น
รอการบันทึก
47
7
10
2
6389
นาย ชินวัตร     ธนูศร
รอการบันทึก
3
1
1
3
6390
นาย ฐาปกรณ์     สามบุญเรือง
รอการบันทึก
3
6
1
4
6394
นาย ศุภกร     แช่มช้อย
รอการบันทึก
9
1
2
5
6403
นาย สหัสวรรษ     ปัจจัย
รอการบันทึก
27
5
3
6
6423
นาย เตชสิทธิ์     พระเกตุ
รอการบันทึก
6
0
0
7
6427
นาย ธีรพัฒน์     ธรรมจิตร์เหมาะ
รอการบันทึก
2
2
8
8
6428
นาย ธีรภัทร     สิงห์โค
รอการบันทึก
9
4
0
9
6429
นาย พรชัย     สินดี
รอการบันทึก
6
0
1
10
6430
นาย พันธ์นที     บัวทอง
รอการบันทึก
25
5
4
11
6434
นาย รัชชานนท์     เขาแก้ว
รอการบันทึก
4
4
2
12
6502
นาย วิรัตน์     ทองพรม
รอการบันทึก
19
0
0
13
6796
นาย ชาคริสต์     ครองบ้าน
รอการบันทึก
0
0
0
14
7189
นาย ยุทธพิชัย     คมเกตุ
รอการบันทึก
5
2
0
15
7190
นาย วุฒิพงศ์     วรรณคำผุย
รอการบันทึก
35
2
6
16
6414
นางสาว รัตนาภรณ์     จำรัสศรี
รอการบันทึก
10
10
0
17
6445
นางสาว ชุลิตา     เกิดนอก
รอการบันทึก
25
0
5
18
6446
นางสาว ญาดา     เขม้นกิจ
รอการบันทึก
21
10
11
19
6447
นางสาว ณัฏฐวี     สมกุล
รอการบันทึก
8
5
0
20
6448
นางสาว ปิยนันท์     สะพานแก้ว
รอการบันทึก
14
5
0
21
6450
นางสาว ภูษณิศา     บุญไทย
รอการบันทึก
3
3
2
22
6451
นางสาว สุทธิตา     เหล่าเขตกิจ
รอการบันทึก
1
1
0
23
6452
นางสาว สุพรรนี     มีโพธิ์
รอการบันทึก
28
4
4
24
6453
นางสาว สุพรรษา     บุตรดี
รอการบันทึก
27
0
10
25
6486
นางสาว สิรภัทร     ศรีไพรสณ
รอการบันทึก
11
2
1
26
6513
นางสาว ชาลิสา     สุภากุล
รอการบันทึก
24
2
1
27
6521
นางสาว สุพรรนา     มีโพธิ์
รอการบันทึก
28
6
4
28
6523
นางสาว อัญชลี     สิงห์โต
รอการบันทึก
32
1
1
29
7006
นางสาว เบญจพร     ศรณรงค์
รอการบันทึก
14
3
0
30
7187
นางสาว วรรณธิชา     พาพานทาง
รอการบันทึก
15
9
0
31
7192
นางสาว นันธินา     ธชากรณ์
รอการบันทึก
6
10
0
32
7194
นางสาว วรรณภา     ทัดอยู่
รอการบันทึก
2
2
1