นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
 
ประจำวันที่
 13-10-2017
 
ห้อง 5/3 ครูที่ปรึกษา
  

ครูนพพร แจ่มหม้อ

  

ครูดวงใจ แก้วสูงเนิน

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6292
นาย เพชรมงคล     แสนยะมาตร์
รอการบันทึก
15
3
5
2
6425
นาย ธนดล     ศรีภูธร
รอการบันทึก
2
5
8
3
6465
นาย นพดล     ทาอุบล
รอการบันทึก
19
5
4
4
7195
นาย ไกรสร     พลสักขวา
รอการบันทึก
0
14
5
5
7197
นาย ธนพัชร์     ลอยมา
รอการบันทึก
14
3
2
6
6440
นางสาว กรรณิการ์     หล้าไทยสง
รอการบันทึก
14
6
0
7
6441
นางสาว จิดาภา     อาษา
รอการบันทึก
15
8
1
8
6444
นาย ชลดา     บุญคะเณ
รอการบันทึก
11
6
0
9
6454
นางสาว อทิตยา     นิลรัตนานนท์
รอการบันทึก
5
7
0
10
6480
นางสาว ธัญญลักษณ์     พุทธา
รอการบันทึก
17
2
2
11
6481
นางสาว ปิยมล     มุสิกวัต
รอการบันทึก
4
3
0
12
6482
นางสาว รจิตแก้ว     ลิ้มสุวรรณ
รอการบันทึก
3
1
0
13
6485
นางสาว วาริน     เจริญสินสมบัติ
รอการบันทึก
17
6
0
14
6489
นางสาว อัมพร     โพธิ์ฝ้าย
รอการบันทึก
4
5
0
15
6509
นางสาว กลมทิพย์     มะลิทอง
รอการบันทึก
9
7
1
16
6514
นางสาว ณัฐพร     สีดา
รอการบันทึก
3
5
0
17
6520
นาย สุดารัตน์     พิมลี
รอการบันทึก
19
6
2
18
6522
นางสาว อภิชญา     มีมาก
รอการบันทึก
11
5
1
19
7198
นางสาว ครองขวัญ     ฤทธิ์กระจาย
รอการบันทึก
3
6
0
20
7201
นางสาว รุ่งทิพย์     นุ่มอ่อน
รอการบันทึก
11
4
1
21
7202
นางสาว วรรัตน์     ทีฆะ
รอการบันทึก
15
3
0
22
7205
นางสาว นิติพร     ทุพา
รอการบันทึก
20
6
5
23
7209
นางสาว ณัฐพร     ทองวัน
รอการบันทึก
9
3
1
24
7210
นางสาว กมลทิพย์     สุขเลิศ
รอการบันทึก
11
5
3
25
7217
นางสาว จันทกานต์     การะภักดี
รอการบันทึก
3
0
0
26
7227
นางสาว ธิดารัตน์     บุผามาลา
รอการบันทึก
19
10
2
27
7470
นางสาว อาทิตญา     ทวีสุข
รอการบันทึก
1
1
0