นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
 
ประจำวันที่
 13-10-2017
 
ห้อง 5/3 ครูที่ปรึกษา
  

ครูนพพร แจ่มหม้อ

  

ครูดวงใจ แก้วสูงเนิน

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6292
นาย เพชรมงคล     แสนยะมาตร์
รอการบันทึก
13
3
1
2
6425
นาย ธนดล     ศรีภูธร
รอการบันทึก
1
5
0
3
6455
นาย กิตติศักดิ์     จันทร์จำรูญ
รอการบันทึก
74
4
1
4
6462
เด็กชาย ธีรกานต์     หาเสน่ห์
รอการบันทึก
63
0
0
5
6465
นาย นพดล     ทาอุบล
รอการบันทึก
11
4
1
6
6470
นาย วรเมธ     สุมาลี
รอการบันทึก
64
0
0
7
7195
นาย ไกรสร     พลสักขวา
รอการบันทึก
0
6
0
8
7197
นาย ธนพัชร์     ลอยมา
รอการบันทึก
10
2
0
9
6440
นางสาว กรรณิการ์     หล้าไทยสง
รอการบันทึก
9
4
0
10
6441
นางสาว จิดาภา     อาษา
รอการบันทึก
8
5
0
11
6444
นาย ชลดา     บุญคะเณ
รอการบันทึก
7
5
0
12
6454
นางสาว อทิตยา     นิลรัตนานนท์
รอการบันทึก
4
5
0
13
6480
นางสาว ธัญญลักษณ์     พุทธา
รอการบันทึก
11
1
0
14
6481
นางสาว ปิยมล     มุสิกวัต
รอการบันทึก
2
3
0
15
6482
นางสาว รจิตแก้ว     ลิ้มสุวรรณ
รอการบันทึก
2
1
0
16
6485
นางสาว วาริน     เจริญสินสมบัติ
รอการบันทึก
12
5
0
17
6489
นางสาว อัมพร     โพธิ์ฝ้าย
รอการบันทึก
3
3
0
18
6509
นางสาว กลมทิพย์     มะลิทอง
รอการบันทึก
5
4
0
19
6514
นางสาว ณัฐพร     สีดา
รอการบันทึก
1
3
0
20
6520
นาย สุดารัตน์     พิมลี
รอการบันทึก
13
2
0
21
6522
นางสาว อภิชญา     มีมาก
รอการบันทึก
6
2
0
22
7198
นางสาว ครองขวัญ     ฤทธิ์กระจาย
รอการบันทึก
2
2
0
23
7201
นางสาว รุ่งทิพย์     นุ่มอ่อน
รอการบันทึก
7
2
0
24
7202
นางสาว วรรัตน์     ทีฆะ
รอการบันทึก
5
2
0
25
7203
นางสาว ศรสวรรค์     มีหนองแขม
รอการบันทึก
4
6
0
26
7205
นางสาว นิติพร     ทุพา
รอการบันทึก
17
6
1
27
7209
นางสาว ณัฐพร     ทองวัน
รอการบันทึก
4
1
0
28
7210
นางสาว กมลทิพย์     สุขเลิศ
รอการบันทึก
6
4
0
29
7217
นางสาว จันทกานต์     การะภักดี
รอการบันทึก
2
0
0
30
7227
นางสาว ธิดารัตน์     บุผามาลา
รอการบันทึก
13
6
0
31
7470
นางสาว อาทิตญา     ทวีสุข
รอการบันทึก
0
0
0