นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
 
ประจำวันที่
 14-03-2018
 
ห้อง 5/3 ครูที่ปรึกษา
  

ครูนพพร แจ่มหม้อ

  

ครูดวงใจ แก้วสูงเนิน

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6292
นาย เพชรมงคล     แสนยะมาตร์
รอการบันทึก
15
4
7
2
6425
นาย ธนดล     ศรีภูธร
รอการบันทึก
2
9
9
3
6465
นาย นพดล     ทาอุบล
รอการบันทึก
22
6
6
4
7195
นาย ไกรสร     พลสักขวา
รอการบันทึก
0
16
5
5
7197
นาย ธนพัชร์     ลอยมา
รอการบันทึก
14
4
2
6
6440
นางสาว กรรณิการ์     หล้าไทยสง
รอการบันทึก
17
10
2
7
6441
นางสาว จิดาภา     อาษา
รอการบันทึก
20
12
3
8
6444
นาย ชลดา     บุญคะเณ
รอการบันทึก
11
6
0
9
6454
นางสาว อทิตยา     นิลรัตนานนท์
รอการบันทึก
8
11
0
10
6480
นางสาว ธัญญลักษณ์     พุทธา
รอการบันทึก
23
5
3
11
6481
นางสาว ปิยมล     มุสิกวัต
รอการบันทึก
4
5
1
12
6482
นางสาว รจิตแก้ว     ลิ้มสุวรรณ
รอการบันทึก
3
2
0
13
6485
นางสาว วาริน     เจริญสินสมบัติ
รอการบันทึก
19
10
4
14
6489
นางสาว อัมพร     โพธิ์ฝ้าย
รอการบันทึก
5
8
2
15
6509
นางสาว กลมทิพย์     มะลิทอง
รอการบันทึก
13
18
1
16
6514
นางสาว ณัฐพร     สีดา
รอการบันทึก
4
10
0
17
6520
นาย สุดารัตน์     พิมลี
รอการบันทึก
23
11
3
18
6522
นางสาว อภิชญา     มีมาก
รอการบันทึก
15
16
2
19
7198
นางสาว ครองขวัญ     ฤทธิ์กระจาย
รอการบันทึก
7
9
4
20
7201
นางสาว รุ่งทิพย์     นุ่มอ่อน
รอการบันทึก
12
11
4
21
7202
นางสาว วรรัตน์     ทีฆะ
รอการบันทึก
18
9
2
22
7205
นางสาว นิติพร     ทุพา
รอการบันทึก
24
10
11
23
7209
นางสาว ณัฐพร     ทองวัน
รอการบันทึก
12
12
3
24
7210
นางสาว กมลทิพย์     สุขเลิศ
รอการบันทึก
15
11
6
25
7217
นางสาว จันทกานต์     การะภักดี
รอการบันทึก
3
0
0
26
7227
นางสาว ธิดารัตน์     บุผามาลา
รอการบันทึก
22
20
4
27
7470
นางสาว อาทิตญา     ทวีสุข
รอการบันทึก
3
2
0