นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
 
 
 
 
 
ประจำวันที่
 12-10-2018
 
ห้อง 5/4 ครูที่ปรึกษา
  

ครูไพโรจน์ เตสุ

  

ครูนิสา คีรีรมย์

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6591
นาย ทักษิณ     วงค์นิคม
รอการบันทึก
0
6
7
2
6631
นาย ทรงวุฒิ     บรรเทิงกิตย์
รอการบันทึก
1
4
2
3
6643
นาย ณรงค์ศักดิ์     สูงรุ่ง
รอการบันทึก
2
5
0
4
6644
นาย วงตะวัน     จำปาศักดิ์
รอการบันทึก
1
6
0
5
6678
นาย พีรพัฒน์     ด้านจันทรา
รอการบันทึก
4
10
0
6
6681
นาย กรรณทรรป     นาเมืองรักษ์
รอการบันทึก
1
6
1
7
6711
นาย สุดยอด     สมบุญพร้อม
รอการบันทึก
3
8
2
8
6712
นาย ทนงเดช     เหล็กคม
รอการบันทึก
0
4
0
9
6714
นาย ธันวา     กรุงเก่า
รอการบันทึก
5
5
0
10
6715
นาย ณัฐกิตต์     กุลบุตร
รอการบันทึก
1
5
0
11
6716
นาย ทองพูล     เอกปัจชา
รอการบันทึก
3
6
1
12
6717
นาย นวพล     นาเมืองรักษ์
รอการบันทึก
2
8
0
13
6650
นางสาว ณิชนันท์     โชคทรัพย์มหาศาล
รอการบันทึก
29
12
4
14
6739
นางสาว สุนิสา     พันธ์ละออง
รอการบันทึก
0
2
0
15
6745
นางสาว วริศรา     พ่วงเขียว
รอการบันทึก
0
7
0
16
7010
นางสาว ศุภาลัย     จูนิยม
รอการบันทึก
0
4
0
17
7441
นางสาว ปราริสา     พานชัย
รอการบันทึก
0
7
0
18
7442
นางสาว ศิริกัญญา     ไชยสิม
รอการบันทึก
0
8
0
19
7444
นางสาว นฤมล     เฝ้าเวียงคำ
รอการบันทึก
0
9
3
20
7445
นางสาว อนัทดา     ประสมทอง
รอการบันทึก
0
2
1
21
7446
นางสาว ขวัญสุภาพร     พิมสา
รอการบันทึก
2
3
0
22
7447
นางสาว นวพร     พาบุตดา
รอการบันทึก
0
0
0
23
7448
นางสาว นลพรรณ     เกยเมือง
รอการบันทึก
0
2
0
24
6737
นางสาว สุชามาศ     โพธิ์เมือง
รอการบันทึก
2
1
1