นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
 
ประจำวันที่
 14-03-2018
 
ห้อง 6/2 ครูที่ปรึกษา
  

ครูคมศิลป์ ขันลุย

  

ครูกิตติพงศ์ จิตเจริญกุล

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
6181
นาย จิรายุส     จุมพรม
รอการบันทึก
6
1
5
2
6187
นาย ธีรดนย์     ซาหว้า
รอการบันทึก
3
4
0
3
6225
นาย ปรเมษฐ์     จันทร์อ่วม
รอการบันทึก
2
3
2
4
6226
นาย ประพัฒน์พงศ์     แป้นสุวรรณ
รอการบันทึก
3
1
3
5
6230
นาย ภูธร     ดาสา
รอการบันทึก
1
1
1
6
6257
นาย นัทธพงค์     จุลพันธ์
รอการบันทึก
10
1
2
7
6263
นาย วินิจ     จันทร์พับ
รอการบันทึก
11
4
0
8
6798
นาย ธนพล     ดามิลี
รอการบันทึก
11
7
3
9
6967
นาย นนทวัฒน์     ตรวจนอก
รอการบันทึก
10
3
5
10
6982
นาย ธนวัฒน์     ศรีสำเนียง
รอการบันทึก
26
8
17
11
6984
นาย ศิริศักดิ์     สารคำ
รอการบันทึก
2
4
0
12
6985
นาย อรรถพันธ์     มูลฟู
รอการบันทึก
2
6
0
13
6199
นางสาว ธัญมาศ     มั่นเขตกิจ
รอการบันทึก
2
5
1
14
6203
นางสาว ปาริชาติ     วงษ์กัณหา
รอการบันทึก
3
8
2
15
6212
นางสาว กัญญาภัทร     ม่วงมี
รอการบันทึก
5
2
2
16
6234
นางสาว ขวัญภิรมย์     นันทสังข์
รอการบันทึก
1
6
0
17
6237
นางสาว ธัญชนก     แหล่งสนาม
รอการบันทึก
4
14
0
18
6245
นางสาว โสรยา     ทองเต่าหมก
รอการบันทึก
8
13
4
19
6246
นางสาว อมิตา     คงกระพันธ์
รอการบันทึก
5
3
1
20
6249
นางสาว อาลิสา     ม่วงรื่น
รอการบันทึก
9
7
1
21
6269
นางสาว จีรภรรธน์     สันทาลุนัย
รอการบันทึก
6
3
1
22
6275
นางสาว ณิชนันท์     อังคะสุวรรณ์
รอการบันทึก
6
0
0
23
6276
นางสาว นิตยา     เชษฐ์สิงห์
รอการบันทึก
7
6
7
24
6283
นางสาว สุวิดา     บุญลืม
รอการบันทึก
6
9
2
25
6305
นางสาว น้ำทิพย์     โชติชื่น
รอการบันทึก
20
10
0
26
6310
นางสาว สาธิดา     เอกปัตชา
รอการบันทึก
3
6
0
27
6382
นางสาว สุวนันท์     รื่นลม
รอการบันทึก
9
8
2
28
6969
นางสาว เกวลิน     ใจเพ็ชร
รอการบันทึก
2
3
1
29
6986
นางสาว กัลยา     ม้าวิเศษ
รอการบันทึก
1
7
9
30
6987
นางสาว กาญจนา     สินธุ์บุญ
รอการบันทึก
2
0
0
31
6988
นางสาว จารุวรรณ     มากวิเศษ
รอการบันทึก
5
8
1
32
6990
นางสาว นพภัสสร     มีมาดี
รอการบันทึก
5
2
0
33
7026
นางสาว กัญญารัตน์     โพธิ์เสือ
รอการบันทึก
6
5
2