นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
 
ประจำวันที่
 14-03-2018
 
ห้อง 6/3 ครูที่ปรึกษา
  

ครูสุรัตน์ อิ่มเพ็ง

  

ครูนพดนัย ผ่องจิต

   
ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
สถานะการมาเรียน
ขาดสะสม
ลาสะสม
สายสะสม
รายละเอียด
1
5986
นาย เกษมสันต์     สื่อกลาง
รอการบันทึก
45
0
0
2
6003
นาย อภิชิต     ป้องเขต
รอการบันทึก
74
1
3
3
6216
นาย จิรวัฒน์     ธูปจันทร์
รอการบันทึก
13
0
0
4
6218
นาย ฉัตรชัย     ผาคำ
รอการบันทึก
1
0
0
5
6219
นาย ชูศักดิ์     สิงห์ทะยาน
รอการบันทึก
28
0
1
6
6228
นาย พีระพัฒน์     ใจนัน
รอการบันทึก
4
0
2
7
6252
นาย จิรายุส     ขันสิงหา
รอการบันทึก
35
3
1
8
6254
นาย ศิริพงษ์     สุนทร
รอการบันทึก
49
3
1
9
6289
นาย ปรัชญา     พงษ์พรต
รอการบันทึก
6
0
0
10
6291
นาย พิชิตชัย     เมาเกตุ
รอการบันทึก
29
0
1
11
6993
นาย จักรกฤษณ์     เทพจร
รอการบันทึก
2
0
0
12
6994
นาย ธนาวุฒิ     พุ่มพิศ
รอการบันทึก
4
0
0
13
6996
นาย ธวัชชัย     ศรีลาจันทร์
รอการบันทึก
8
0
1
14
7013
นาย ศราวุฒิ     แก้วแกมทอง
รอการบันทึก
15
1
1
15
7014
นาย ทรงวุฒิ     จันทวงษ์
รอการบันทึก
7
1
0
16
7021
นาย คุณากร     กลิ่นฟุ้ง
รอการบันทึก
11
0
0
17
6208
นางสาว ศศินิภา     ขันสิงห์หา
รอการบันทึก
1
0
0
18
6210
นางสาว สิริยากร     ดัชวัฒน์
รอการบันทึก
29
3
1
19
6240
นางสาว วราวรรณ     ปาระมีศรี
รอการบันทึก
2
1
0
20
6267
นางสาว กาญจนา     อ้นพา
รอการบันทึก
15
1
1
21
6268
นางสาว เกษริน     แสนคำ
รอการบันทึก
7
2
0
22
6270
นางสาว ชนิดา     สิงห์หะ
รอการบันทึก
7
1
0
23
6277
นางสาว ปวีณา     จรัลเอี่ยม
รอการบันทึก
2
1
0
24
6280
นาย ศรุตยา     สามบุญเจียม
รอการบันทึก
0
0
0
25
6282
นางสาว สุธิดา     ใจเที่ยงแท้
รอการบันทึก
7
0
0
26
6306
นางสาว ไพรินทร์     ทับทิม
รอการบันทึก
10
1
0
27
6308
นางสาว วันทิกา     หาบุญพาส
รอการบันทึก
3
0
0
28
6309
นางสาว ศิริตา     คงเจริญ
รอการบันทึก
22
2
1
29
6317
นางสาว อริศรา     รังศรี
รอการบันทึก
7
2
0
30
6998
นางสาว เกศแก้ว     บัวคำ
รอการบันทึก
39
0
1
31
6999
นางสาว ทิพภวัญร์     มะนาวหวาน
รอการบันทึก
93
2
1
32
7000
นางสาว ระวิวรรณ     ศรีธนู
รอการบันทึก
66
1
2
33
7001
นางสาว รัชดาภรณ์     ปี่แก้ว
รอการบันทึก
6
3
0
34
7002
นางสาว รุ่งมณี     ผลาผล
รอการบันทึก
2
0
0
35
7003
นางสาว เสาวลักษณ์     หมื่นพรมมา
รอการบันทึก
7
1
0
36
7464
นางสาว อรดา     เศรษฐวงศ์
รอการบันทึก
30
1
0