นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
 
เลือกวันที่  
   

วันที่เลือกดูข้อมูล  : 

22-02-2018
 
 ระดับชั้น
ทั้งหมด
มาเรียน
สาย
ขาดเรียน
ลา
สถานะ
40 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
39 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
33 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.1
184 0 0 0 0  
34 0 0 0 0 รอการบันทึก
35 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
33 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.2
138 0 0 0 0  
37 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
32 0 0 0 0 รอการบันทึก
28 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.3
133 0 0 0 0  
รวมระดับชั้น ม.ต้น
455 0 0 0 0  
37 0 0 0 0 รอการบันทึก
39 0 0 0 0 รอการบันทึก
33 0 0 0 0 รอการบันทึก
26 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.4
135 0 0 0 0  
41 0 0 0 0 รอการบันทึก
33 0 0 0 0 รอการบันทึก
27 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.5
101 0 0 0 0  
34 0 0 0 0 รอการบันทึก
33 0 0 0 0 รอการบันทึก
37 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.6
104 0 0 0 0  
รวมระดับชั้น ม.ปลาย
340 0 0 0 0  
รวมทั้งโรงเรียน
795 0 0 0 0