นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
 
 
 
 
 
เลือกวันที่  
   

วันที่เลือกดูข้อมูล  : 

13-12-2018
 
 ระดับชั้น
ทั้งหมด
มาเรียน
สาย
ขาดเรียน
ลา
สถานะ
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
35 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
32 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.1
175 0 0 0 0  
38 0 0 0 0 รอการบันทึก
38 0 0 0 0 รอการบันทึก
37 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
31 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.2
180 0 0 0 0  
33 0 0 0 0 รอการบันทึก
35 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
32 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.3
136 0 0 0 0  
รวมระดับชั้น ม.ต้น
491 0 0 0 0  
29 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
38 0 0 0 0 รอการบันทึก
34 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.4
137 0 0 0 0  
37 0 0 0 0 รอการบันทึก
38 0 0 0 0 รอการบันทึก
32 0 0 0 0 รอการบันทึก
24 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.5
131 0 0 0 0  
41 0 0 0 0 รอการบันทึก
32 0 0 0 0 รอการบันทึก
25 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.6
98 0 0 0 0  
รวมระดับชั้น ม.ปลาย
366 0 0 0 0  
รวมทั้งโรงเรียน
857 0 0 0 0