นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
 
เลือกวันที่  
   

วันที่เลือกดูข้อมูล  : 

28-05-2018
 
 ระดับชั้น
ทั้งหมด
มาเรียน
สาย
ขาดเรียน
ลา
สถานะ
35 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
37 0 0 0 0 รอการบันทึก
34 0 0 0 0 รอการบันทึก
33 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.1
175 0 0 0 0  
37 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
39 0 0 0 0 รอการบันทึก
35 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.2
147 0 0 0 0  
34 0 0 0 0 รอการบันทึก
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
33 0 0 0 0 รอการบันทึก
33 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.3
136 0 0 0 0  
รวมระดับชั้น ม.ต้น
458 0 0 0 0  
36 0 0 0 0 รอการบันทึก
34 0 0 0 0 รอการบันทึก
29 0 0 0 0 รอการบันทึก
40 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.4
139 0 0 0 0  
37 0 0 0 0 รอการบันทึก
39 0 0 0 0 รอการบันทึก
31 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.5
107 0 0 0 0  
40 0 0 0 0 รอการบันทึก
32 0 0 0 0 รอการบันทึก
25 0 0 0 0 รอการบันทึก
รวม ม.6
97 0 0 0 0  
รวมระดับชั้น ม.ปลาย
343 0 0 0 0  
รวมทั้งโรงเรียน
801 0 0 0 0