นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
 
 
 
 
 
เลือกวันที่  
   
ประจำวันที่
 13-12-2018
               
ลำดับ
ชื่อกิจกรรม
ครูผู้สอน
สถานะกิจกรรม
เข้ากิจกรรม
ไม่เข้ากิจกรรม
1
A-MATH
นางสาว ดวงใจ     แก้วสูงเนิน รอการบันทึก
2
Crossword Game
นางสาว วชิราภรณ์     มหามิตร รอการบันทึก
3
English game for fun
นาย Emmanuel     Lutero รอการบันทึก
4
English is fun
นางสาว คณัสนันท์     ภูมีสัตย์ รอการบันทึก
5
Science for life
นางสาว มรกต     ทับโพธิ์ รอการบันทึก
6
Social movie
นางสาว เอื้อมเดือน     คุ้มแสง รอการบันทึก
7
story telling
นางสาว นนทพร     อรรถาวีย์ รอการบันทึก
8
การค้นคว้าอิสระ
นางสาว วิไล     มาลาหอม รอการบันทึก
9
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
นางสาว นันทรัตน์     ทองดีวิเศษ รอการบันทึก
10
คณิตคิดสนุก
นางสาว นิสา     คีรีรมย์ รอการบันทึก
11
คณิตศาสตร์พอเพียง
นาย คมศิลป์     ขันลุย รอการบันทึก
12
คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
นาย อาทิตย์     เข็มศร รอการบันทึก
13
คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น
นางสาว นิสากร     มิลามัย รอการบันทึก
14
คิดเลขเร็ว
นางสาว ณัฐหทัย     ศรีทวงศ์วรากร รอการบันทึก
15
นักศึกษาวิชาทหาร
นางสาว สมฤดี     ศรีระวัตร รอการบันทึก
16
นาฎศิลป์ไทย
นางสาว ปิ่นกาญณ์เกล้า     การภักดี รอการบันทึก
17
บาสเกตบอล
นาย ผดุงเกียรติ     แสนทวีสุข รอการบันทึก
18
ประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
นาง วิไลลักษณ์     โชติช่วง รอการบันทึก
19
ปิงปอง
นาง วิไลพร     พฤกษชาติ รอการบันทึก
20
ผูกผ้า
นาย จรูญ     สารสิงห์ รอการบันทึก
21
พิพิธภัณฑ์
นางสาว สุรัตน์     อิ่มเพ็ง รอการบันทึก
22
ฟิสิกส์
นาย ครองรัชต์     พฤกษชาติ รอการบันทึก
23
ฟุตบอล
นาย ไพโรจน์     เตสุ รอการบันทึก
24
ภาษาพาสนุก
นางสาว อรวรรณ     อุดมสุข รอการบันทึก
25
ระหาน Robot
นาย เพิ่มพูน     เพิ่มพรม รอการบันทึก
26
ระหาน Robot
นาย ฐานันดร์     แย้มนิล รอการบันทึก
27
วงดนตรีลูกทุ่ง
นาย สราวุฒ     มนัสสา รอการบันทึก
28
ศิลปวัฒนธรรมจีน
นาย นิคม     แน่นอุดร รอการบันทึก
29
ศิลปะ
นาย นพดนัย     ผ่องจิต รอการบันทึก
30
สังคมศึกษา
นาง ทัศนีย์     จันทร์หา รอการบันทึก
31
ห้องสมุด
นางสาว ปราณี     แป้นแก้ว รอการบันทึก
32
อ.ย.น้อย
นาง วันวิสา     พวงสุมาลี รอการบันทึก
33
อ.ย.น้อย
นางสาว วันแรม     หมอนอิง รอการบันทึก
34
อ.ย.น้อย
นาง อำนวย     ศรีสุพล รอการบันทึก
35
อนุรักษ์ธรรมชาติ
นางสาว วิลาวัณย์     จันทร์ไข่ รอการบันทึก
36
ฺBig Cinema
นางสาว ปรีชญา     สุขมี รอการบันทึก
37
เกมส์ไม้หรรษา
นาย นพพร     แจ่มหม้อ รอการบันทึก
38
เด็กดี V-Star
นาง อุไรวรรณ     อุดมสุข รอการบันทึก
39
เรียนรู้พินอิน
นาย กิตติพงศ์     จิตเจริญกุล รอการบันทึก
40
เลี้ยงไส้เดือน
นาย ยศศักดิ์     สุขเกษม รอการบันทึก
41
เศรษฐกิจพอเพียง
นาย ปลวัชร     พุ่มพวง รอการบันทึก
42
แนะแนวแนะนำ
นาง นงนุช     พระเกตุ รอการบันทึก
43
โครงงานเกษตร
นาย วิทูล     บินชัย รอการบันทึก
44
โปรแกรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ GSP
นางสาว ธาวินี     ดอนตุ้มไพร รอการบันทึก
45
โปรแกรมเมอร์น้อย
นาย ไพโรจน์     สิงห์โต รอการบันทึก