นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
หัวข้อดาวน์โหลด
ผู้อ่าน
ลงวันที่
แบบสรุปสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
15
01 ธ.ค. 2560
ตัวชี้วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โครงการโรงเรียนสุจริต_1
54
22 ก.ย. 2560
เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต สมบูรณ์
45
22 ก.ย. 2560
SAR 2559 โรงเรียนระหานวิทยา
49
26 พ.ค. 2560
คู่มือการจัดกิจกรรม-IS-ระหาน
38
22 พ.ค. 2560
แบบประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
47
22 พ.ค. 2560
แบบฟอร์ม-IS-ระหาน
47
22 พ.ค. 2560
เอกสารร่อยรอยหมายเลข 4
44
14 พ.ค. 2560
เอกสารอาเซียนหมายเลข 3
63
06 เม.ย. 2560
เอกสารอาเซียนหมายเลข 2
61
06 เม.ย. 2560
ประกาศโรงเรียนระหานวิทยาเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
497
18 พ.ย. 2559
สรุปกิจกรรมพับกระดาษหรรษา อ.วิไล
139
02 พ.ย. 2559
ตัวอย่างสรุปกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
117
02 พ.ย. 2559
แผนแนะแนว สพฐ
127
31 ต.ค. 2559
แบบบันทึก กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
95
07 ก.ย. 2559
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
111
26 ก.ค. 2559
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา(ร่างประชาพิจารณ์
101
26 ก.ค. 2559
Self Assessment Report (SAR) 2558
808
26 ก.ค. 2559
หลักสูตรสังคม ม.ปลาย
123
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรสังคม ม.ต้น
106
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรวิทย์ ม.ต้น
102
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรภาษาไทยม.ปลาย
101
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรภาษาไทยม.ต้น
105
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรคณิตม.ปลาย
101
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรคณิต ม.ต้น
107
17 ก.ค. 2559
แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
232
22 มิ.ย. 2559
ตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์ผู้เรียน
170
22 มิ.ย. 2559