นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
หัวข้อดาวน์โหลด
ผู้อ่าน
ลงวันที่
แนวทางการเขียนรายงานSAR
54
12 มี.ค. 2561
คู่มือประเมินมาตรฐาน
46
12 มี.ค. 2561
รายงานประจำปีของสถานศึกษา
46
12 มี.ค. 2561
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
43
12 มี.ค. 2561
แบบสรุปสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
61
01 ธ.ค. 2560
ตัวชี้วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โครงการโรงเรียนสุจริต_1
104
22 ก.ย. 2560
เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต สมบูรณ์
93
22 ก.ย. 2560
SAR 2559 โรงเรียนระหานวิทยา
105
26 พ.ค. 2560
คู่มือการจัดกิจกรรม-IS-ระหาน
82
22 พ.ค. 2560
แบบประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
90
22 พ.ค. 2560
แบบฟอร์ม-IS-ระหาน
96
22 พ.ค. 2560
เอกสารร่อยรอยหมายเลข 4
93
14 พ.ค. 2560
เอกสารอาเซียนหมายเลข 3
107
06 เม.ย. 2560
เอกสารอาเซียนหมายเลข 2
108
06 เม.ย. 2560
ประกาศโรงเรียนระหานวิทยาเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
699
18 พ.ย. 2559
สรุปกิจกรรมพับกระดาษหรรษา อ.วิไล
183
02 พ.ย. 2559
ตัวอย่างสรุปกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
167
02 พ.ย. 2559
แผนแนะแนว สพฐ
173
31 ต.ค. 2559
แบบบันทึก กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
139
07 ก.ย. 2559
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
153
26 ก.ค. 2559
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา(ร่างประชาพิจารณ์
143
26 ก.ค. 2559
Self Assessment Report (SAR) 2558
1042
26 ก.ค. 2559
หลักสูตรสังคม ม.ปลาย
170
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรสังคม ม.ต้น
154
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรวิทย์ ม.ต้น
147
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรภาษาไทยม.ปลาย
143
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรภาษาไทยม.ต้น
148
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรคณิตม.ปลาย
144
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรคณิต ม.ต้น
151
17 ก.ค. 2559
แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
321
22 มิ.ย. 2559
ตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์ผู้เรียน
217
22 มิ.ย. 2559