นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
หัวข้อดาวน์โหลด
ผู้อ่าน
ลงวันที่
แนวทางการเขียนรายงานSAR
72
12 มี.ค. 2561
คู่มือประเมินมาตรฐาน
69
12 มี.ค. 2561
รายงานประจำปีของสถานศึกษา
68
12 มี.ค. 2561
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
69
12 มี.ค. 2561
แบบสรุปสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
77
01 ธ.ค. 2560
ตัวชี้วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โครงการโรงเรียนสุจริต_1
131
22 ก.ย. 2560
เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต สมบูรณ์
117
22 ก.ย. 2560
SAR 2559 โรงเรียนระหานวิทยา
139
26 พ.ค. 2560
คู่มือการจัดกิจกรรม-IS-ระหาน
117
22 พ.ค. 2560
แบบประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
114
22 พ.ค. 2560
แบบฟอร์ม-IS-ระหาน
122
22 พ.ค. 2560
เอกสารร่อยรอยหมายเลข 4
121
14 พ.ค. 2560
เอกสารอาเซียนหมายเลข 3
126
06 เม.ย. 2560
เอกสารอาเซียนหมายเลข 2
129
06 เม.ย. 2560
ประกาศโรงเรียนระหานวิทยาเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
752
18 พ.ย. 2559
สรุปกิจกรรมพับกระดาษหรรษา อ.วิไล
211
02 พ.ย. 2559
ตัวอย่างสรุปกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
195
02 พ.ย. 2559
แผนแนะแนว สพฐ
203
31 ต.ค. 2559
แบบบันทึก กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
158
07 ก.ย. 2559
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
171
26 ก.ค. 2559
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา(ร่างประชาพิจารณ์
164
26 ก.ค. 2559
Self Assessment Report (SAR) 2558
1100
26 ก.ค. 2559
หลักสูตรสังคม ม.ปลาย
188
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรสังคม ม.ต้น
173
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรวิทย์ ม.ต้น
164
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรภาษาไทยม.ปลาย
161
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรภาษาไทยม.ต้น
171
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรคณิตม.ปลาย
166
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรคณิต ม.ต้น
168
17 ก.ค. 2559
แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
379
22 มิ.ย. 2559
ตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์ผู้เรียน
249
22 มิ.ย. 2559