นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
หัวข้อดาวน์โหลด
ผู้อ่าน
ลงวันที่
แนวทางการเขียนรายงานSAR
86
12 มี.ค. 2561
คู่มือประเมินมาตรฐาน
78
12 มี.ค. 2561
รายงานประจำปีของสถานศึกษา
79
12 มี.ค. 2561
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
87
12 มี.ค. 2561
แบบสรุปสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
89
01 ธ.ค. 2560
ตัวชี้วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โครงการโรงเรียนสุจริต_1
144
22 ก.ย. 2560
เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต สมบูรณ์
132
22 ก.ย. 2560
SAR 2559 โรงเรียนระหานวิทยา
163
26 พ.ค. 2560
คู่มือการจัดกิจกรรม-IS-ระหาน
126
22 พ.ค. 2560
แบบประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
126
22 พ.ค. 2560
แบบฟอร์ม-IS-ระหาน
133
22 พ.ค. 2560
เอกสารร่อยรอยหมายเลข 4
140
14 พ.ค. 2560
เอกสารอาเซียนหมายเลข 3
136
06 เม.ย. 2560
เอกสารอาเซียนหมายเลข 2
141
06 เม.ย. 2560
ประกาศโรงเรียนระหานวิทยาเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
865
18 พ.ย. 2559
สรุปกิจกรรมพับกระดาษหรรษา อ.วิไล
235
02 พ.ย. 2559
ตัวอย่างสรุปกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
209
02 พ.ย. 2559
แผนแนะแนว สพฐ
215
31 ต.ค. 2559
แบบบันทึก กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
168
07 ก.ย. 2559
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
181
26 ก.ค. 2559
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา(ร่างประชาพิจารณ์
173
26 ก.ค. 2559
Self Assessment Report (SAR) 2558
1211
26 ก.ค. 2559
หลักสูตรสังคม ม.ปลาย
200
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรสังคม ม.ต้น
189
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรวิทย์ ม.ต้น
175
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรภาษาไทยม.ปลาย
171
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรภาษาไทยม.ต้น
186
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรคณิตม.ปลาย
178
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรคณิต ม.ต้น
179
17 ก.ค. 2559
แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
414
22 มิ.ย. 2559
ตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์ผู้เรียน
266
22 มิ.ย. 2559