นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
 
 
 
 
หัวข้อดาวน์โหลด
ผู้อ่าน
ลงวันที่
แนวทางการเขียนรายงานSAR
104
12 มี.ค. 2561
คู่มือประเมินมาตรฐาน
95
12 มี.ค. 2561
รายงานประจำปีของสถานศึกษา
98
12 มี.ค. 2561
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
107
12 มี.ค. 2561
แบบสรุปสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
105
01 ธ.ค. 2560
ตัวชี้วัดคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โครงการโรงเรียนสุจริต_1
164
22 ก.ย. 2560
เกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนสุจริต สมบูรณ์
150
22 ก.ย. 2560
SAR 2559 โรงเรียนระหานวิทยา
191
26 พ.ค. 2560
คู่มือการจัดกิจกรรม-IS-ระหาน
144
22 พ.ค. 2560
แบบประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
140
22 พ.ค. 2560
แบบฟอร์ม-IS-ระหาน
148
22 พ.ค. 2560
เอกสารร่อยรอยหมายเลข 4
158
14 พ.ค. 2560
เอกสารอาเซียนหมายเลข 3
154
06 เม.ย. 2560
เอกสารอาเซียนหมายเลข 2
158
06 เม.ย. 2560
ประกาศโรงเรียนระหานวิทยาเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
900
18 พ.ย. 2559
สรุปกิจกรรมพับกระดาษหรรษา อ.วิไล
253
02 พ.ย. 2559
ตัวอย่างสรุปกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
224
02 พ.ย. 2559
แผนแนะแนว สพฐ
231
31 ต.ค. 2559
แบบบันทึก กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
185
07 ก.ย. 2559
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
198
26 ก.ค. 2559
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา(ร่างประชาพิจารณ์
190
26 ก.ค. 2559
Self Assessment Report (SAR) 2558
1264
26 ก.ค. 2559
หลักสูตรสังคม ม.ปลาย
226
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรสังคม ม.ต้น
216
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรวิทย์ ม.ต้น
197
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรภาษาไทยม.ปลาย
191
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรภาษาไทยม.ต้น
206
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรคณิตม.ปลาย
198
17 ก.ค. 2559
หลักสูตรคณิต ม.ต้น
194
17 ก.ค. 2559
แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
457
22 มิ.ย. 2559
ตัวอย่างแนวทางการวิเคราะห์ผู้เรียน
285
22 มิ.ย. 2559