นายสมเกียรติ ผ่องจิต
       ผู้อำนวยการ
     โรงเรียนระหานวิทยา
 
นางโสภิดา มั่งอะนะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าแรก
ทำเนียบบุคลากร
เอกสารเผยแพร่ /ดาวน์โหลด
   
ระบบสารสนเทศ
รายงานการมาโรงเรียน
รายงานสะสมการขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนมาสาย
รายชื่อนักเรียนขาดเรียน
รายชื่อนักเรียนลาเรียน  
กิจกรรม ลดเวลาเรียนฯ
กิจกรรม ลูกเสือ/เนตรนารี/
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมชุมนุม  
 
 
นักเรียน
อาจารย์
วิชาการ
 
 
 
กำหนดการนิเทศการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 8 กรกฎาคม 2559
         เพื่อให้การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้สอดคล้องกับวิชาที่เรียน และช่วยเสริมบรรยากาศการเรียนให้น่าสนใจและจูงใจให้นักเรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน โรงเรียนระหานวิทยา จึงกำหนดการนิเทศการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2559 ตั้งเวลา 08.40 น. เป็นต้นไป