รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus
 
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขา
ประเมินวิทยฐานะ ครูโรงเรียนระหานวิทยา