รับทุนการศึกษาจากชมรมธนาคารจังหวัดกำแพงเพชร
 
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสีขา