ผู้บริหาร ครู
       
งานวิชาการ งานปกครอง
       
งานบริหารงานทั่วไป งานบุคคล
       
งานงบประมาณ ประชาสัมพันธ์
IT