ผลการมาเรียนของนักเรียน วันที่ : 2024-07-25 
ข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ข้อมูลนักเรียนให้อ้างอิงจากกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นหลัก

ครูที่ปรึกษา : นางสาววันแรม หมอนอิง
ครูที่ปรึกษา : นายนายอนันตพร เอี่ยมชะโอด
ลำดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล ห้อง สถานะ
1 8768 เด็กชาย กรวินท์ ปัจจัย 1/1 รอการบันทึก
2 8769 เด็กชายกฤษฎา ชัยยาศรี 1/1 รอการบันทึก
3 8770 เด็กชายกาทา 1/1 รอการบันทึก
4 8771 เด็กชาย ชนกันต์ ชาวป่า 1/1 รอการบันทึก
5 8772 เด็กชายไชยวัฒน์ สีสด 1/1 รอการบันทึก
6 8773 เด็กชาย ณัฐภูมิ จุฬารมย์ 1/1 รอการบันทึก
7 8774 เด็กชายธณพล หมั่นเขตกิจ 1/1 รอการบันทึก
8 8775 เด็กชาย ธีรภัทร อภัยมุง 1/1 รอการบันทึก
9 8776 เด็กชายนครินทร์ อินทร์ขำ 1/1 รอการบันทึก
10 8777 เด็กชายนนทพัทธ์ อินตา 1/1 รอการบันทึก
11 8778 เด็กชาย วิทวัศ หารเอี่ยม 1/1 รอการบันทึก
12 8779 เด็กชายศรัณยภัทร กายะสิทธิ์ 1/1 รอการบันทึก
13 8780 เด็กชาย สันติ เอกปัชชา 1/1 รอการบันทึก
14 8781 เด็กชายสุรศิษฐ์ ศรีทวงศ์วรากร 1/1 รอการบันทึก
15 8782 เด็กหญิงกชพร ดีเสน 1/1 รอการบันทึก
16 8783 เด็กหญิง กนกกร ไวกสิกรณ์ 1/1 รอการบันทึก
17 8784 เด็กหญิงเกวลี แสงพัด 1/1 รอการบันทึก
18 8785 เด็กหญิงจันทรัตร์ โพธิ์ที 1/1 รอการบันทึก
19 8786 เด็กหญิงฐิติกานต์ พรรณานนท์ 1/1 รอการบันทึก
20 8787 เด็กหญิงธัญชนก อินโชติกาณจน์ 1/1 รอการบันทึก
21 8788 เด็กหญิงธัญพิชชา ตะลิดโณ 1/1 รอการบันทึก
22 8789 เด็กหญิงธัญวรัตน์ พิทยาพงษ์ 1/1 รอการบันทึก
23 8790 เด็กหญิงนงนภัส พิลึก 1/1 รอการบันทึก
24 8791 เด็กหญิงนันทิยาวดี ทรัพย์สิน 1/1 รอการบันทึก
25 8792 เด็กหญิงภิรัญ?ญา? อุดมทรัพย์ 1/1 รอการบันทึก
26 8793 เด็กหญิง วันวิสา มั่งงาม 1/1 รอการบันทึก
27 8794 เด็กหญิงศศินกานต์ แพนพา 1/1 รอการบันทึก
28 8795 เด็กหญิงศิรินรัตน์ สะทองเทียน 1/1 รอการบันทึก
29 8796 เด็กหญิงอลิสา ดีสีทา 1/1 รอการบันทึก
30 8976 เด็กหญิงพัชรภรณ์ แง่มสุราช 1/1 รอการบันทึก